Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κωδικοποιημένη έκδοση N. 4314/2014 (Μέρος Ι και ΙΙ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 5/11/2017

Κωδικοποιημένη έκδοση (Μέρος Ι και ΙΙ) N 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156 /16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.

Ενημέρωση μέχρι 5/11/2017

  • PDF (800,37 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/1/2018