facebook

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 168.170.562 ευρώ,
εκ των οποίων 84.085.281 ευρώ  είναι η Συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 84.085.281 ευρώ είναι η Εθνική Συμμετοχή.

 

Όραμα
«Να αποτελέσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έναν από τους κορυφαίους προορισμούς του τουρισμού εμπειρίας παγκοσμίως μέσα από την υιοθέτηση μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού».

 

Στόχοι

 • Έξυπνη, ανταγωνιστική και διαφοροποιημένη περιφερειακή οικονομία.

 • Εδραίωση της αειφορικής ανάπτυξης με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης των πόρων.

 • Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής σε όρους χωρικούς αλλά και οικονομικοκοινωνικούς με τη διάχυση της ανάπτυξης και την άρση της απομόνωσης.

 • Ενεργός υποστήριξη της απασχόλησης και προώθηση της κοινωνικής ένταξης.
                 

Ενδεικτικές Δράσεις

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

 • Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης.

 • Ενίσχυση επενδύσεων σε υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στην καινοτομία στην κατεύθυνση της έξυπνης εξειδίκευσης.

 

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

 • Αξιοποίηση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας.

 • Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας.

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων τηλε-ιατρικής.

 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 • Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων.

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή τοπικών σημάτων ποιότητας.

 

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

 • Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων.

 • Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών.

 

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων

 • Προστασία των ακτών της Περιφέρειας από τη διάβρωση.

 • Αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών.

 

Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

 • Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος.

 • Δράσεις για τη βελτίωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων στα μικρά νησιά της Περιφέρειας.

 • Δράσεις για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

 • Δράσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης.

 

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

 • Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών.

 • Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών σύνδεσης με τις πύλες εισόδου- εξόδου.

 • Βελτίωση ασφάλειας του οδικού δικτύου των μικρών νησιών της Περιφέρειας.

 

Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

 • Δράσεις προώθησης στην απασχόληση για αναζητούντες θέσεις εργασίας ιδίως στους τομείς της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης.

 • Δράσεις στήριξης νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολούμενων.

 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ

 • Κατασκευή, επέκταση και αναβάθμιση υποδομών υγείας και πρόνοιας.

 • Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας  ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.

 • Δράσεις ενσωμάτωσης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και ομάδων όπως οι Ρομά.

 • Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις (συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία, κέντρα διημέρευσης ατόμων με αναπηρία.

 • Ενίσχυση στελέχωσης υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας σε απομακρυσμένα νησιά.

 • Δράσεις βελτίωσης των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, παροχή υπηρεσιών στήριξης ατόμων που διαβιούν σε Κέντρα Φιλοξενίας).

 • Ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

 

Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

 • Συμπλήρωση των υποδομών της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Τεχνική Βοήθεια 

 • Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης.

 • Πληροφόρηση και Δημοσιότητα.

 • Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι.

 • Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ.

 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προστεθούν και άλλες που συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος ή να μην υπάρξει πρόσκληση για κάποιες από αυτές αν επιτάσσεται κάτι τέτοιο από την εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι θα πρέπει να βασίζουν τις επιλογές τους στην εξειδίκευση του προγράμματος όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις προσκλήσεις που θα εκδίδονται και θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος.

 

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις - ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

 • Κάτοικοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 • Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Υπουργεία, ΟΤΑ A’ και B’ βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κτλ.)
 • Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
 • Διευθύνσεις Υγειονομικών Περιφερειών, υγειονομικές μονάδες
 • ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις
 • Ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (μετανάστες, κάτοικοι μειονεκτικών περιοχών, άτομα με αναπηρία, Ρομά κ.α.)

 

Πορεία υλοποίησης προγράμματος

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού προγράμματος αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που υποβάλλονται από τη Διαχειριστική Αρχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 Άρθρο 50.

Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης παρέχουν βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος και τις προτεραιότητες του με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων. Περιλαμβάνουν όμως και μια συνοπτική έκθεση του περιεχομένου τους για τους πολίτες.

Στα Σχετικά αρχεία της σελίδας αναρτώνται  οι ετήσιες εκθέσεις ανά έτος και η αντίστοιχη συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες.

 

Αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση του Προγράμματος

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

URL: www.pepna.gr

Τηλέφωνο: 22813 60800

e-mail: notioaigaio@mou.gr

 

Σχετικά αρχεία