Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής: Πρόσκληση συμμετοχής για Μητέρες (εγγραφή τέκνων σε παιδικούς σταθμούς, βρεφικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.α.)

Έχουν λήξει

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από μητέρες για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας ώστε να εγγραψουν τα παιδιά τους  σε Δομές και συγκεκριμένα Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) & Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία. Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες μητέρες θα γίνεται μέσω «Εντολών Τοποθέτησης» από την E.E.T.A.A. Α.Ε.  Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή τους, προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς  αι αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Γυναίκες, που είναι

  • μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και 
  • μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία

Περίοδος υποβολής

από 20/6/2011 έως 11/7/2011 (Ώρα 12:00)

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι μητέρες  θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:α)   να εργάζονται στην Ελλάδα ...

Τι χρηματοδοτείται

Καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. οι δαπάνες για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά θέση και ανά κατηγορία θέσης.

Προϋπολογισμός

€ 100.000.000

Κατανομή Προπυπολογισμού ανά Περιφέρεια:

Ανατ. Μακεδονίας  & Θράκης : 8.295.000,00 €
Ηπείρου : 5.530.000,00 €
Θεσσαλίας : 12.719.000,00 €
Ιονίων νήσων : 2.212.000,00 €
Δυτικής Ελλάδας : 7.742.000,00€
Πελοποννήσου : 6.636.000,00 €
Βορείου Αιγαίου : 2.212.000,00 €
Κρήτης : 9.954.000,00 €
Κεντρικής Μακεδονίας : 27.621.600,00 €
Δυτικής Μακεδονίας: 4.062.000,00€
Αττικής : 8.936.400,00 €
Στερεάς Ελλάδας : 856.800,00 €
Νοτίου Αιγαίου : 3.223.200,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100.000.000,00 €

α) Εκπρόθεσμες Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.
Προσοχή: η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου που παίρνει η αίτηση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Αιτήσεις ή/και δικαιολογητικά που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται μετά τις 11/7/2011, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Για τη συμπλήρωση του εντύπου «Αίτηση συμμετοχής - Δήλωση», απαραίτητη είναι η γνώση από τις ενδιαφερόμενες όλων των όρων, διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση, τα οποία οι υποψήφιες θα πρέπει να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

β) Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο  στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε στις ακόλουθες Διευθύνσεις αντίστοιχα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτούντων μητέρων, ως ακολούθως:

1. Γραφεία E.E.T.A.A. Αθηνών  (Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 104 36 Αθήνα):  Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Στερέας Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας (πλην Νομών Ημαθίας και Θεσσαλονίκης) 
2. Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας  (Δωδεκανήσου 23, Τ.Κ. 546 26 Θεσσαλονίκη): Νομός Θεσσαλονίκης & Νομός Ημαθίας
3. Γραφείο Θεσσαλίας  (Ηρώων Πολυτεχνείου 211, Τ.Κ. 412 21 Λάρισα):  Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων

γ)  Στην «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, οι ενδιαφερόμενες έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και τεσσάρων (4) εναλλακτικών επιλογών, με σειρά προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε Δομές της προτίμησής τους, εντός του Νομού τους.                
δ)  Η επιλογή των Δομών θα γίνει από τους Πίνακες των υπαγχθεισών Δομών ανά Νομό, που έχουν αναρτηθεί από τις 17/06/2011 σε έντυπη μορφή στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α (Αθήνας, Λάρισας, Θεσσαλονίκης) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της www.eetaa.gr/  και περιλαμβάνουν τις ηλικίες των τέκνων που αντιστοιχούν σε κάθε είδος Δομής, την επωνυμία του φορέα, που λειτουργεί τη Δομή και τα στοιχεία της εν λόγω Δομής (επωνυμία, κωδικός, είδος Δομής, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας,  τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, το ωράριο λειτουργίας, εξυπηρετούμενες περιοχές).     
   ε)  Οι μητέρες που έχουν περισσότερα του ενός (1) τέκνα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τόσες «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις», όσες και τα τέκνα που επιθυμούν να εγγράψουν σε Δομές. Στις «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις» που θα υποβάλλουν σε ενιαίο φάκελο, θα πρέπει να συμπληρώνουν τον αριθμό του συνόλου των τέκνων για τα οποία κάνουν αίτηση, στο αντίστοιχο ειδικό πεδίο του εντύπου της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης».
Στην περίπτωση που, η ενδιαφερόμενη υποβάλλει «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» για περισσότερα του ενός τέκνα της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που την αφορούν, υποβάλλονται συνημμένα μία φορά με το σύνολο των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων» της ενδιαφερόμενης σε ενιαίο φάκελο.
στ) Η «Αίτηση συμμετοχής - Δήλωση» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και συμπληρώνεται σε πρωτότυπο και υπογράφεται στη θέση «Η ΑΙΤΟΥΣΑ», που θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως εξειδικεύονται στην παράγραφο 2.4 της παρούσας.
 ζ)  Για τους πολίτες της Ε.Ε. και των τρίτων χωρών, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
η)  Σε περίπτωση που μία αιτούσα δηλώνει ότι το παιδί της είναι ΑΜΕΑ και δε δηλώνει δομή  ΑΜΕΑ, θα πρέπει να αποστείλει μαζί με την αίτηση συμμετοχής και έγγραφο της δομής ή των δομών που δύναται να παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας του τέκνου ή των τέκνων της, αλλιώς η αίτηση απορρίπτεται.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα
Τηλ
213 1320600
Φαξ
213 1320733

Γραφεία Αθήνας: Β. Κουτσοβασίλης, Φ. Γκούζου, Ε. Παπαγεωργίου, Β. Γιαννούλας, Ι. Γκίνη, Α. Παπαδοπούλου

213 1320600
  

Γραφεία Kεντρ. Μακεδονίας: Ν. Τσίκρας, Ε. Δόμβρη

2310 544731, 2310 544714
  

Γραφεία Θεσσαλίας: Δ.Ζακίλας, Χ. Βαλάκας

2410 579220, 2410 579221, 2410 579620
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/8/2011