Έργα ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κέντρα Κοινότητας

Κέντρο Κοινότητας, Ιωάννινα

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές οι οποίες παρέχουν ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του οικείων Δήμων, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Τα Κέντρα Κοινότητας να λειτουργούν και ως χώροι όπου συγκεντρώνεται η κοινότητα για ομαδικές δραστηριότητες και για θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Το κάθε Κέντρο Κοινότητας προσφέρει πληροφόρηση, υπηρεσίες συμβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτισμικών δραστηριοτήτων, στην προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης. Μέσω του Κέντρου δύναται να οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και κοινωνική δράση στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης, απασχόλησης και ψυχαγωγίας.

Στόχος των Κέντρων Κοινότητας είναι:

  • να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να μην γίνεται διασπορά πόρων και να υπάρχει ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού
  • να υποστηρίζουν την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας - Κοινωνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου.

Τα Κέντρα, μέσω παραπομπών διασυνδέουν τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ.) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και Υπηρεσιών.

Οφέλη: Με τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ 2014-2020

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΠΕΠ Ηπείρου

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Όλη η Ελλάδα

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Απασχόληση – Εργασία
  • Κοινωνική Ενσωμάτωση - Κοινωνικές Υπηρεσίες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/2/2018