Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Η βιβλιοθήκη περιέχει αποκλειστικά και μόνο έγγραφα που αφορούν την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Για αναζήτηση υλικού για προηγούμενες περιόδους, μπορείτε να μεταβείτε εδώ

Απλή αναζήτηση

 
Αποτελέσματα 1 - 10 από 273 από 28
Πρότυπα αφίσας Α3 ΕΣΠΑ 2014-2020 (αρχεία EPS)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/2/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Δημιουργία και τοποθέτηση αφίσας ΕΣΠΑ 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/2/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από Περιφέρειες (επικαιροποιημένο)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/1/2017
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Πολιτική συνοχής 2007-2013 - Αποτελέσματα για την Ελλάδα (factsheet)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2016
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από τους Δήμους (επικαιροποιημένο)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/11/2016
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)
Επικαιροποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης (ex ante assessment) για τον εκ νέου σχεδιασμό και εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΠΠ 2014-2020 βάσει των νέων δεδομένων της ελληνικής οικονομίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/11/2016
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
ΚΥΑ 112806/ΕΥΘΥ1047/26.11.2016 (ΦΕΚ 3595/Β/4.11.2016) Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/11/2016
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην), Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2/11/2016
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην)
YA 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Τροποποίηση και αντικατάσταση της YA Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2016
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην)
KYA 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β/31.10.2016) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/10/2016
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην), Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Αποτελέσματα 1 - 10 από 273 από 28