Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Η βιβλιοθήκη περιέχει αποκλειστικά και μόνο έγγραφα που αφορούν την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Για αναζήτηση υλικού για προηγούμενες περιόδους, μπορείτε να μεταβείτε εδώ

Απλή αναζήτηση

 
Αποτελέσματα 1 - 10 από 270 από 27
Πολιτική συνοχής 2007-2013 - Αποτελέσματα για την Ελλάδα (factsheet)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2016
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΚΥΑ 112806/ΕΥΘΥ1047/26.11.2016 (ΦΕΚ 3595/Β/4.11.2016) Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/11/2016
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην), Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2/11/2016
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην)
YA 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Τροποποίηση και αντικατάσταση της YA Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2016
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην)
KYA 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β/31.10.2016) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/10/2016
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην), Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΚΥΑ 3027/27.9.2016 (ΦΕΚ 3317/Β/17.10.2016) 4η Τροποποίηση της ΚΥΑ 610/17-03-2015 (ΦΕΚ 700/Β/24.04.2015) περί Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/10/2016
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην)
Απόφαση 3471/5.9.2016 (ΦΕΚ 3306/Β/14.10.2016) Τροποποίηση της απόφασης με αρ. πρωτ. 1203/17-03-2015 (ΦΕΚ 474/Β΄/27-03-2015) "Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/10/2016
Αρχή έκδοσης: Περιφέρεια Αττικής
ΥΑ 99371/27.9.2016 (ΦΕΚ 3303/Β/14.10.2016) Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων μέτρων και ενεργειών υποστήριξης δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/10/2016
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην)
Απόφαση 2082/26.09.2016 (ΦΕΚ 3289/Β/13.10.2016) 2η Τροποποίηση της απόφασης Σύστασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014 -2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/10/2016
Αρχή έκδοσης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Απόφαση 3775/21.9.2016 (ΦΕΚ 3291/Β/13.10.2016) Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/10/2016
Αρχή έκδοσης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου


Αποτελέσματα 1 - 10 από 270 από 27