Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Η βιβλιοθήκη περιέχει αποκλειστικά και μόνο έγγραφα που αφορούν την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Για αναζήτηση υλικού για προηγούμενες περιόδους, μπορείτε να μεταβείτε εδώ

Απλή αναζήτηση

 
Αποτελέσματα 1 - 10 από 283 από 29
Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B MED

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/3/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΠ ΚΠ Interreg III
Συνοπτική ενημέρωση πολιτών - Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-Β MED

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/3/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΠ ΚΠ Interreg III
ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (ΦΕΚ 677/B/3.3.2017) Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας κ διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για ανάθεση κ υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/3/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΥΑ 23500/ΕΥΘΥ 177/23.2.2017 (ΦΕΚ 619/28.02.2017) Τροποποίηση της ΥΑ 53684/ΕΥΘΥ 460/18-05-2015 «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/2/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Πρότυπα αφίσας Α3 ΕΣΠΑ 2014-2020 (αρχεία EPS)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/2/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Δημιουργία και τοποθέτηση αφίσας ΕΣΠΑ 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/2/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Κωδικοποιημένη έκδοση N. 4314/2014 (Μέρος Ι και ΙΙ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/2/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από Περιφέρειες (επικαιροποιημένο)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/1/2017
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Πολιτική συνοχής 2007-2013 - Αποτελέσματα για την Ελλάδα (factsheet)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2016
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από τους Δήμους (επικαιροποιημένο)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/11/2016
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 283 από 29