Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Η βιβλιοθήκη περιέχει αποκλειστικά και μόνο έγγραφα που αφορούν την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Για αναζήτηση υλικού για προηγούμενες περιόδους, μπορείτε να μεταβείτε εδώ

Απλή αναζήτηση

 
Αποτελέσματα 1 - 10 από 291 από 30
ΥΑ 44201/ΕΥΘΥ 317/12.04.2017 (ΦΕΚ 1573/Β/09.05.2017) Τροποποίηση της ΥΑ 69131/ΕΥΘΥ 624/ 22.06.2015 "Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης του άρθρου 10 του ν. 4314/2014"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/5/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΚΥΑ 45480/ΕΥΘΥ 318/20.04.2017 (ΦΕΚ 1446/Β.27.04.2017) Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/4/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΥΑ 44204/ΕΥΘΥ 316/12.04.2017 Αντικατάσταση της 69132/ΕΥΘΥ625/15 (ΦΕΚ 1451Β/10-07-2015) ΥΑ για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος άρθρου 15 παρ. 4 ν.4314/2014 και κατάργηση της ΚΥΑ 11447/2-4-2001

Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/4/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Υλικό δημοσιότητας για τα 60 χρόνια του ΕΚΤ (toolkit)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/4/2017
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εθνικό Δίκτυο Αξιολόγησης - Συνάντηση δικτύου, Αθήνα 6/3/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/4/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04.04.2017), άρθρα 58 και 59 τροποποιήσεις Ν. 4314

Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/4/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Τουρισμού , Υπουργείο Επικρατείας
Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B MED

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/3/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΠ ΚΠ Interreg III
Συνοπτική ενημέρωση πολιτών - Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-Β MED

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/3/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΠ ΚΠ Interreg III
ΥΑ 26765/ΕΥΘΥ 200/6.3.2017 (ΦΕΚ 866/Β/16.03.2017) Τροποποίηση ΥΑ 32670/ΕΥΘΥ 327/23.03.2015 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής

Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/3/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (ΦΕΚ 677/B/3.3.2017) Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας κ διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για ανάθεση κ υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/3/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης


Αποτελέσματα 1 - 10 από 291 από 30