Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 224 από 23

Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου για τις πηγές απορρίψεων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Υλοποίηση στοχευμένων μέτρων του Προγράμματος Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου, με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση του υδάτινου αποθέματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 20/12/2016 - 20/3/2017

Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ

Η μαθητεία διεξάγεται κατά το 4ο προαιρετικό έτος μαθητείας των ΕΠΑΛ, μετά το πέρας της Β΄ τάξης των ΣΕΚ και μετά το πέρας του 4ου εξαμήνου στα ΙΕΚ. Για κάθε ειδικότητα για την οποία θα εφαρμοστεί μαθητεία, θα υπάρχει αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών, ενώ θα χωρίζεται σε θεωρητικό-εργαστηριακό μέρος που θα γίνεται στην Εκπαιδευτική Δομή και στο πρακτικό μέρος που θα γίνεται στην επιχείρηση ή σε δημόσιο φορέα που προσέφερε τη θέση μαθητείας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 15/2/2017 - 28/4/2017

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ήπειρο

Αναμένεται

Eκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) και της σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/09.08.2016) και θα εξειδικευθεί σε σχετική Υπουργική Απόφαση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 28/2/2017 - 28/4/2017

Αντιμετώπιση και πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών, και φαινομένων διάβρωσης του εδάφους, αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 10/2/2017 - 28/4/2017

Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές (σεισμοί) στην Περιφέρεια Ηπείρου

Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από καταστροφές φυσικές μη σχετιζόμενες με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και ανθρωπογενείς (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα). Συμπεριλαμβάνεται η αύξηση της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 10/2/2017 - 28/4/2017

Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 10/2/2017 - 28/4/2017

Συστήματα παροχής πληροφόρησης και προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Βελτίωση της ενεργητικής ασφάλειας των μεταφορών με την εγκατάσταση συστημάτων παροχής πληροφόρησης προς τους χρήστες του οδικού δικτύου και την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής ασφάλειας και τη διαχείριση των οδικών ατυχημάτων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 14/2/2017 - 7/4/2017

Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών του δικτύου ΔΕΔ-Μ στη Δυτική Ελλάδα

Συμπλήρωση και βελτίωση των λιμενικών υποδομών που εξυπηρετούν διαπεριφερειακές και διεθνείς συνδέσεις, με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από το ρόλο τους στο σύστημα μεταφορών της Περιφέρειας και τη συμπλήρωση των απαραίτητων χερσαίων υποδομών εξυπηρέτησης της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 9/2/2017 - 28/2/2017

Ανάπτυξη βασικών υποδομών και εφαρμογών για την αξιοποίηση της γεωθερμίας σε αστικές, αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αναμένεται

Υλοποίηση βασικών υποδομών και εφαρμογών για την αξιοποίηση της γεωθερμίας σε αστικές, αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περίοδος υποβολής: 1/3/2017 - 21/4/2017

Αναβάθμιση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

Ουσιαστική και εκ βάθρων αναβάθμιση της ποιότητας και των παιδαγωγικών υποδομών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο και Λύκειο) μέσω της εκπόνησης προγραμμάτων σπουδών στα μαθήματα θεολογικής και εκκλησιαστικής εξειδίκευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 6/2/2017 - 20/3/2017

Αποτελέσματα 1 - 10 από 224 από 23