Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 18 από 2

Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου

Αναγκαίες παρεμβάσεις για τη συμπλήρωση υποδομών που εμπίπτουν στην Οδηγία 91/271, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και την κάλυψη οικισμών, που δεν εμπίπτουν στις προτεραιότητες της Οδηγίας 91/271, αλλά παρόλα αυτά επιβαρύνουν σημαντικά ευαίσθητους υδάτινους αποδέκτες της Περιφέρειας, καθώς και την παράκτια ζώνη.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 12/11/2015 - 12/2/2016

Επενδύσεις στη διαχείριση υδάτινων πόρων (πόσιμο νερό) στην Περιφέρεια Ηπείρου

Δράσεις μείωσης των απωλειών νερού από συστήματα υδροληψίας και διανομής ύδατος όπως η αποκατάσταση, επέκταση, εκσυγχρονισμός λειτουργίας εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης με στόχο τον περιορισμό των απωλειών. Δράσεις για την επάρκεια και εξοικονόμηση πόσιμου νερού και βελτίωση της ποιότητά του, όπως η ανάπτυξη και ενίσχυση υποδομών για την εξασφάλιση επάρκειας πόσιμου νερού (υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 12/11/2015 - 26/11/2015

Τεχνική βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Ηπείρου

Υποστήριξη ενεργειών και έργων για την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής των έργων του ΠΕΠ Ηπείρου που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 23/10/2015 - 30/11/2023

Υποδομές στον τομέα της α΄βαθμιας και β΄βαθμιας υγείας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα υγείας, προμήθεια νοσοκομειακού (ιατρο-τεχνολογικού, ξενοδοχειακού κλπ.) εξοπλισμού μονάδων υγείας, προμήθεια κινητού εξοπλισμού (ασθενοφόρων, κινητών μονάδων κλπ.) υγείας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 15/10/2015 - 30/11/2015

Υποδομές στον τομέα της πρόνοιας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα της πρόνοιας και προμήθεια εξοπλισμού (ιατρο-τεχνολογικού, ξενοδοχειακού κλπ.) μονάδων πρόνοιας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 15/10/2015 - 30/11/2015

Προδημοσίευση του προγράμματος "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

Αναμένεται

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Συγχρόνως, με τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αναμένεται να ενισχυθούν οι ικανότητες του παραγωγικού δυναμικού και να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής:

Προδημοσίευση του προγράμματος "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

Αναμένεται

Το πρόγραμμα θα στοχεύσει στην ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας ενισχύοντας τη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων που βασίζονται σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής:

Προδημοσίευση του προγράμματος "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

Αναμένεται

Το πρόγραμμα θα αφορά στην ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής:

Προδημοσίευση του προγράμματος "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"

Αναμένεται

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεων του Τουρισμού, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής:

Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Βελτίωση και συμπλήρωση των υποδομών α΄βαθμιας και β΄βαθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας. Προμήθεια αναγκαίου εκπαιδευικού εξοπλισμού (εργαστήρια κλπ.) και εξοπλισμού α΄βαθμιας και β΄βαθμιας εκπαίδευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 15/10/2015 - 30/11/2015

Αποτελέσματα 1 - 10 από 18 από 2

Περιοχή μελών