Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 212 από 22

Δημιουργία, επέκταση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή άλλου χαρακτήρα για τους πολίτες στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αναμένεται

Μέσω των παρεμβάσεων πρόκειται να καλυφθούν κατά προτεραιότητα οι ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ενδεικτικές δράσεις αφορούν: Δημιουργία – αναβάθμιση υποδομών βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών, Εξοπλισμούς κοινωνικών υποδομών για βελτίωση της λειτουργίας τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 3/10/2016 - 5/12/2016

Αναβάθμιση των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αναμένεται

Αναβάθμιση των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 30/9/2016 - 18/11/2016

Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Τομέα Υγείας

Αναμένεται

Δράσεις ανάπτυξης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα και δράσεις βελτίωσης της ποιότητας σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 29/9/2016 - 28/2/2017

Βελτίωση, αναδιοργάνωση και αξιολόγηση της λειτουργίας του Τομέα Υγείας

Αναμένεται

Προώθηση της ψυχικής υγείας και βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του συστήματος υγείας και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 29/9/2016 - 28/2/2017

2η Πρόσκληση για έργα στρατηγικού χαρακτήρα στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος του Προγράμματος Interreg "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020"

Υλοποίηση έργων στρατηγικού χαρακτήρα στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια, της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και την βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 20/9/2016 - 19/12/2016

Πληροφόρηση και επικοινωνία της Διαχειριστικής Αρχής – Ενέργειες πληροφόρησης φορέων και κοινού Τομέα Περιβάλλοντος

Πληροφόρηση και επικοινωνία της Διαχειριστικής Αρχής με σκοπό την αποτελεσματική πληροφόρηση κοινού, φορέων, κοινωνικών εταίρων, δυνητικών δικαιούχων και επιχειρήσεων, καθώς και διάχυση των καλών πρακτικών, μέσω ενεργειών επικοινωνίας και των επιμέρους παρεμβάσεών τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 22/9/2016 - 15/11/2016

Σύμβουλος υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή πρότασης ΟΧΕ ΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης) για τη διαμόρφωση και κατάρτιση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 5699/31-8-2016 Πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Θεσσαλονίκης

Περίοδος υποβολής: 22/9/2016 - 14/10/2016

Προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιώνκαι βελτίωση της οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Τομέας Εσωτερικών

Δράσεις που θα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του «Προγράμματος Καλλικράτης» (νόμος 3852/2010), στη διεύρυνση της αποκέντρωσης, την ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των ΟΤΑ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 23/9/2016 - 28/2/2017

Ανοιχτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) στα Ιόνια Νησιά

Τα «Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων» είναι ανοικτές δομές άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 15/7/2016 - 30/9/2016

Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Δράσεις υποστήριξης του έργου της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 22/9/2016 - 28/2/2017

Αποτελέσματα 1 - 10 από 212 από 22