Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 234 από 24

Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

Αναμένεται

Εξασφάλιση εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 15/9/2017 - 30/11/2017

Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

Πρόσληψη προσωπικού με 24μηνη σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ΙΔΟΧ 2.868 ατόμων για την ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 8/8/2017 - 25/8/2017, ώρα 23:59

Ενίσχυση της αναβάθμισης, επέκτασης και δημιουργίας ερευνητικών δομών στους τομείς ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Αναμένεται

Αναβάθμιση, συμπλήρωση ή / και επέκταση ή / και δημιουργία ερευνητικών υποδομών στο Βόρειο Αιγαίο για την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, με στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. Ειδικότερα οι δράσεις θα αφορούν κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό νέο ή αναβάθμιση και επέκταση υφιστάμενου καθώς και δαπάνες.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 1/9/2017 - 20/10/2017

Ασφάλεια υποδομών και συστημάτων σε νησιωτικά αεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ

Αναβάθμιση της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης της επιβατικής ζήτησης σε νησιωτικά αεροδρόμια της χώρας, μέσω της εγκατάστασης και της βελτίωσης συστημάτων και υποδομών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Περιοχή εφαρμογής: (με περιορισμό)

Περίοδος υποβολής: 8/8/2017 - 31/12/2020

Δράσεις αστικής κινητικότητας στα πλαίσια στρατηγικών για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αναμένεται

Κύρια χαρακτηριστικά των δράσεων αστικής κινητικότητας, είναι η δικτύωση ελεύθερων χώρων, χώρων πρασίνου, διαδρομών περιπάτου και ποδηλατοδρόμων. Τα μέτρα προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας, συμβατά με τις εγκεκριμένες στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ενδεικτικά αφορούν σε διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, περιορισμό της πρόσβασης των μηχανοκίνητων μέσων-πεζόδρομοι, προώθηση ήπιων μέσων (ποδηλατόδρομοι).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λέσβου, Νομός Χίου

Περίοδος υποβολής: 1/9/2017 - 29/12/2017

Αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αναμένεται

Έργα τοπικής και επαρχιακής οδοποιίας, που αφορούν στην εξυπηρέτηση οικισμών - πόλεων, είτε λόγω διασύνδεσης με πύλες εισόδου-εξόδου (λιμάνια) είτε εφόσον αποτελούν τουριστικούς προορισμούς ή/και παραγωγικά κέντρα καθώς και την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας του τοπικού οδικού δικτύου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 28/8/2017 - 28/11/2017

Αναβάθμιση του αστικού, φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αναμένεται

Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος των δύο μεγαλύτερων πόλεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Μυτιλήνης και της Χίου. Κατά κύριο λόγο, αναβαθμίσεις τοπικού χαρακτήρα, όπως ανάπλαση προκυμαίας, δημιουργία πολιτιστικών χώρων, ανάπλαση και ανάδειξη της περιοχής Κάστρουπου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λέσβου, Νομός Χίου

Περίοδος υποβολής: 1/9/2017 - 29/12/2017

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων και δράσεις που προάγουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αναμένεται

Δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας και διαχείρισης λυμάτων. Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου ύδατος και αξιοποίησης των επιφανειακών ή/και θαλάσσιων υδάτων για χρήση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 28/8/2017 - 28/11/2017

Δράσεις βιοκλιματικής ανάπλασης στο πλαίσιο στρατηγικών για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αναμένεται

Βιοκλιματική αναβάθμιση του αστικού ιστού των δύο μεγαλύτερων πόλων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνης και Χίου με την βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών στον πυρήνα των μεγαλύτερων αστικών κέντρων και την αισθητική αναβάθμιση με βιοκλιματικά στοιχεία, των υπαίθριων δημόσιων χώρων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λέσβου, Νομός Χίου

Περίοδος υποβολής: 1/9/2017 - 29/12/2017

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Ηπείρου 2017–2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ηπείρου ανακοινώνει ότι ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών και της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου, προσκαλεί νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017‐2018 σε μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ Ηπείρου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 2/8/2017 - 11/9/2017, ώρα 14:00

Αποτελέσματα 1 - 10 από 234 από 24