Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 380 από 38

CLEAN SKY 2 JU- Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Επιχορήγηση ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις των ευρωπαϊκών δικτύων ERA-NETS καθώς και άλλων δράσεων του Ενιαίου Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)

Ενίσχυση για την υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης και δαπανών καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 (RIS3).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 17/9/2020 - 21/10/2020, ώρα 15:00

Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (Β Κύκλος)

H δράση αφορά τον δεύτερο κύκλο για την ενίσχυση των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής. Τελικοί ωφελούμενοι θα είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα και οι οποίες έχουν πληγεί από την πανδημία COVID19. Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 17/9/2020 - 1/10/2020, και ώρα 17:00

Δημιουργία υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων (Πράσινα Σημεία, Γωνίες Ανακύκλωσης) στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου

Δημιουργία της κατάλληλης κτιριακής υποδομής και προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για την λειτουργία των Πράσινων Σημείων (ΠΣ), Κέντρων Ανακύκλωσης - Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και Κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΙΠΣ). Η εν λόγω τροποποίηση αφορά το σημείο 5.2 του κεφαλαίου 5, με την αλλαγή της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων, να παρατείνεται έως 30.11.2020. Κατά τα άλλα ισχύουν τα αναφερόμενα στην με ΑΠ οικ. 367-21.02.2020 πρόσκληση με κωδικό ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_111, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4183, Έκδοση: 1/0

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 9/3/2020 - 25/9/2020
9/3/2020 - 30/11/2020, έως 16:00

Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής μέσα από την κοινωνική οικονομία

Αναμένεται

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 30/9/2020 - 31/12/2021

Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής βιοαποβλήτων στο Βόρειο Αιγαίο

Ανάπτυξη συλλογής βιοαποβλήτων στα πλαίσια του εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, στο γενικότερο στόχο της χωριστής συλλογής ρευμάτων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 16/3/2020 - 30/11/2020

Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αναβάθμιση της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων με την χρηματοδότηση παρεμβάσεων, που στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης υλικών και κομποστοποίησης. Η εν λόγω τροποποίηση αφορά το σημείο 5.2 του κεφαλαίου 5, με την αλλαγή της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων, να παρατείνεται έως 30.11.2020. Κατά τα άλλα ισχύουν τα αναφερόμενα στην με ΑΠ οικ. 1379-24.06.2020 πρόσκληση με κωδικό ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_117, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4403, Έκδοση: 1/0

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 1/7/2020 - 30/11/2020

Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Αναμένεται

Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 8/10/2020 - 11/12/2020

Προώθηση δράσεων αναβάθμισης αστικού περιβάλλοντος (BAA) στο Βόρειο Αιγαίο

Δράσεις που αφορούν την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος των δύο μεγαλύτερων πόλων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνης και Χίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 18/3/2020 - 30/11/2020

Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονικό επιχειρείν ή digital marketing)

Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 17/3/2020 - 6/10/2020, ώρα 15:00

Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στις περιοχές παρέμβασης του Σχεδίου Δράσης για την αστική, κοινωνική, περιβαλλοντική και επιχειρηματική αναζωογόνηση και εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής Ασωπού

Παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης και αναβάθμισης της διαλειτουργικότητας του αστικού οδικού δικτύου του Δήμου Τανάγρας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 21/9/2020 - 30/6/2021

Αποτελέσματα 1 - 10 από 380 από 38