Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 254 από 26

Ανάπτυξη και αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από Δημόσιους Φορείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Παρεμβάσεις για τη διεύρυνση της προσφοράς υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνών (ΤΠΕ) από δημόσιους φορείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 15/1/2018 - 20/4/2018

Κέντρα Κοινότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Αναμένεται

Δημιουργία και λειτουργία για 3 έτη ενός Κέντρου Κοινότητας, σε Δήμους της Περιφέρειας (που δεν έχουν ήδη ενταγμένη συγχρηματοδοτούμενη πράξη για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας), με μόνιμο πληθυσμό, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, άνω των 10.000 κατοίκων (δύναται να ληφθεί υπόψη και ο de facto πληθυσμός).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 18/1/2018 - 22/2/2018, ώρα 14:00

Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών στην Περιφέρεια Ηπείρου

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ιδία κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 15/1/2018 - 23/2/2018, ώρα 14:00

Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών του Δικτύου ΔΕΔ-Μ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συμπλήρωση και βελτίωση λιμενικών υποδομών που εξυπηρετούν διαπεριφερειακές και διεθνείς συνδέσεις, με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από το ρόλο τους στο σύστημα μεταφορών της Περιφέρειας και τη συμπλήρωση των απαραίτητων χερσαίων υποδομών εξυπηρέτησης της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 10/1/2018 - 31/5/2018

Υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών

Αναμένεται

Υλοποίηση υποδομών μεταφορών που θα περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 26/1/2018 - 30/3/2018, ώρα 14:00

Υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου»

Αναμένεται

Υλοποίηση υποδομών μεταφορών που εξυπηρετούν τους αρχαιολογικούς χώρους (Δωδώνης, Νικόπολης, Κασσώπης, Αμβρακίας και Γιτάνων, της εγκεκριμένης Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 26/1/2018 - 30/4/2018, ώρα 14:00

3η Προκήρυξη για επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης στην Περιφέρεια Ηπείρου

Δημιουργία νέων ή/και η αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων αστικών υπαίθριων χώρων με σκοπό να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κοινωνικές, λειτουργικές και περιβαλλοντικές ανάγκες των πόλεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 15/1/2018 - 29/6/2018, ώρα 14:00

Έργα επίδειξης - πειραματικής ανάπτυξης για την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε τομείς της RIS3 Κρήτης

Έργα επίδειξης - πειραματικής ανάπτυξης των ερευνητικών οργανισμών που προωθούν την έρευνα και καινοτομία στην Περιφέρεια Κρήτης. Η δράση επικεντρώνεται σε θεματικούς τομείς, οι οποίοι αναδείχθηκαν από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης της RIS3Crete.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης

Περίοδος υποβολής: 8/1/2018 - 30/3/2018

Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας - Β' κύκλος

Εδραίωση και αξιοποίηση ερευνητικών υποδομών εθνικής σημασίας, που χαρακτηρίζονται από μοναδικότητα εξοπλισμού και τεχνογνωσίας για την προώθηση επιστημονικών περιοχών στρατηγικής σημασίας στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Γνώσης και τον μετασχηματισμό της οικονομίας μας προς υψηλότερης προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 22/12/2017 - 30/3/2018

Δημιουργία - ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Αναπλάσεις χώρων - περιοχών, διαμορφώσεις χώρων πρασίνου, πλατείες – κοινόχρηστοι χώροι, ποδηλατόδρομοι, έργα βελτίωσης της κινητικότητας με κατάλληλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις όπως πεζόδρομοι και δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής: 10/1/2018 - 9/3/2018

Αποτελέσματα 1 - 10 από 254 από 26