Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 249 από 25

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αναμένεται

Σύσταση Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που προβλέπεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ), πέραν του Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ) με στόχο την παρακολούθηση των παρεμβάσεων της Στρατηγικής σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, την ανάδειξη τοπικών αναγκών και προκλήσεων, την αποτύπωση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την τροφοδότηση του Εθνικού Συντονιστικού Μηχανισμού με δεδομένα της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 27/9/2017 - 27/11/2017

Ενίσχυση της ασφάλειας των λιμενικών υποδομών ΔΕΔ-Μ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αναμένεται

Παρεμβάσεις, που ενδεικτικά αφορούν την πρόσβαση στην λιμενική υποδομή (διαμόρφωση - παρακολούθηση και έλεγχος σημείων πρόσβασης), την επιτήρηση, φύλαξη και παρακολούθηση της ασφάλειας των λιμενικών υποδομών και γενικότερα δράσεις και μέτρα όπως αυτά περιγράφονται στο Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λέσβου, Νομός Χίου

Περίοδος υποβολής: 25/9/2017 - 24/11/2017

Ενίσχυση της ασφάλειας των λιμενικών υποδομών (πλην ΔΕΔ-Μ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αναμένεται

Παρεμβάσεις, που ενδεικτικά αφορούν την πρόσβαση στην λιμενική υποδομή (διαμόρφωση - παρακολούθηση και έλεγχος σημείων πρόσβασης), την επιτήρηση, φύλαξη και παρακολούθηση της ασφάλειας των λιμενικών υποδομών και γενικότερα δράσεις και μέτρα όπως αυτά περιγράφονται στο Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λέσβου, Νομός Σάμου

Περίοδος υποβολής: 25/9/2017 - 24/11/2017

Υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση

Πιστοποίηση ποιότητας 450 Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και πιστοποίηση των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) των 36 ΑΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Επιστημονική υποστήριξη των πιστοποιήσεων με απασχόληση εξωτερικών συνεργατών. Επιμόρφωση και μεταφορά τεχνογνωσίας των μελών και στελεχών της ΑΔΙΠ. Πιστοποίηση της ΑΔΙΠ από την ENQA και του Ευρωπαϊκού Μητρώου Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European Quality Assurance Register for Higher Education- EQAR).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 19/9/2017 - 31/10/2017

Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αναμένεται

Υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 1/10/2017 - 30/11/2017

Επεξεργασία λυμάτων σε ζώνες πόσιμου νερού, οικολογικά ευαίσθητες και τουριστικές περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης, για προστασία της δημόσιας υγείας και αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης σε περιοχές οικολογικά ευαίσθητες. Τα έργα πρέπει να αφορούν σε νόμιμους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής: 18/9/2017 - 17/10/2017

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής των σχολικών μονάδων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά την διδακτική πράξη.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής: 18/9/2017 - 20/11/2017

Προμήθεια ασθενοφόρων και κινητών μονάδων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Προμήθεια ασθενοφόρων και κινητών μονάδων για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Περιφέρειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 13/9/2017 - 13/10/2017

Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Κεντρική Μακεδονία

Η δράση περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) που αφορά τη γεωγραφική ενότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 11/9/2017 - 15/12/2017

Νέο Κέντρο Διανομής 'Iλιου και διπλή καλωδιακή γραμμή Υψηλής Τάσης Κέντρου Διανομής 'Ιλιου – ΚΥΤ Αχαρνών

Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία του νέου Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV κλειστού τύπου GIS Ίλιου. Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων 150 kV μόνωσης XLPE και καλωδίου πιλοτ για τη διπλή διασυνδετική γραμμή ΚΥΤ Αχαρνών – Κ/Δ Ίλιου. Τα Κέντρα Διανομής (Κ/Δ) αποτελούν υποσταθμούς υποβιβασμού της τάσης με αμιγώς υπόγειο εισερχόμενο και εξερχόμενο δίκτυο. Συγκεκριμένα παραλαμβάνουν ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο Υψηλής Τάσης (150 kV) μέσω καλωδιακών γραμμών 150 kV μετασχηματίζοντας τη σε χαμηλότερο επίπεδο Μέσης Τάσης (20 kV), ώστε να διανεμηθεί στη συνέχεια προς τους τελικούς καταναλωτές μέσω του δικτύου διανομής της ευρύτερης περιοχής εξυπηρέτησης του Κ/Δ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 1/1/0001 - 27/10/2017

Αποτελέσματα 1 - 10 από 249 από 25