Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Αποτελέσματα 1 - 10 από 286 από 29

Ανάπτυξη οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα - Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "Κοινωνώ"

Ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη Δυτική Αθήνα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 5/4/2021 - 30/6/2021

Θεματικά και Πειραματικά ΙΕΚ

Υποστήριξη των Θεματικών και Πειραματικών ΙΕΚ με εκπαιδευτές για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023. Επίσης, θα χρηματοδοτηθεί η αξιολόγηση της εφαρμογής της δράσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 13/4/2021 - 31/8/2021

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Μαρκόπουλου-Μεσογαίας

Αναμένεται

Δημιουργία και λειτουργία, από το Δήμο Μαρκόπουλου-Μεσογαίας, Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» για 2 έτη.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 19/4/2021 - 30/6/2021

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - 2η Πρόσκληση

Συμπληρωματικά - εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης. Αξιολόγηση, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι. Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 9/4/2021 - 31/12/2023

Ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης συμβούλων σταδιοδρομίας/ επαγγελματικού προσανατολισμού (πιλοτική εφαρμογή)

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασίας πιστοποίησης συμβούλων σταδιοδρομίας/ επαγγελματικού προσανατολισμού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 5/4/2021 - 30/6/2021

Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΙ

Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 5/4/2021 - 5/7/2021

Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση

Πιλοτική εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (λογισμικών ή/και εργαλείων) σε σχολικές μονάδες της προσχολικής εκπαίδευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 2/4/2021 - 30/6/2021

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις μονάδες υγείας της Στερεάς Ελλάδας

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αναβάθμιση των υποδομών των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και δράσεις παροχής υπηρεσιών, που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της επιδημικής έξαρσης COVID-19.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 1/4/2021 - 30/4/2021

Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης μνημείων UNESCO. Δικτυώσεις-συνεργασίες για προστασία και ανάδειξη υποθαλάσσιου πολιτιστικού πλούτου. Δημιουργία διαδρομών/δικτύων επισκέψιμων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων. Παρεμβάσεις σε λοιπά μνήμεία και αρχαιολογικούς χώρους. Λειτουργική αναβάθμιση μόνιμων εκθέσεων κλπ., πιστοποίηση μουσειακών υποδομών και δημιουργία νέων μουσείων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 30/3/2021 - 30/4/2021

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης

Αναμένεται

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε έναν ή και περισσότερους τομείς της οικονομίας που σχετίζονται με τους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης

Περίοδος υποβολής: 19/4/2021 - 18/6/2021

Αποτελέσματα 1 - 10 από 286 από 29