Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 223 από 23

Δημοσιότητα (ΕΤΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής

Υποστήριξη της ΕΥΔ του ΕΠ της Περιφέρειας Αττικής σε ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημοσιότητας που απορρέουν από το Σχέδιο Δημοσιότητας (π.χ. ενημέρωση δικαιούχων και κοινής γνώμης, περιεχόμενο ιστοσελίδας, newsletters, στοχευμένες δράσεις δημοσιότητας, ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών, κλπ.). Εξειδίκευση στρατηγικών επικοινωνίας και προετοιμασία πλάνου δράσεων δημοσιότητας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 5/7/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Ο Πολιτισμός στο «Νέο Σχολείο»

Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων πολιτιστικού περιεχομένου, για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την επαφή και γνωριμία των μαθητών αφενός με την πολιτιστική κληρονομιά και αφετέρου με τις διάφορες μορφές σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως το θέατρο, η μουσική, ο χορός και ο κινηματογράφος. Μέσω ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων και καινοτόμων διδακτικών μεθόδων, που αξιοποιούν τα εργαλεία της βιωματικής μάθησης, προσεγγίζονται συγκεκριμένες θεματικές που στοχεύουν στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 20/7/2017 - 16/10/2017

Αξιολόγηση ΕΠΑνΕΚ και επιμέρους δράσεων

Εκπόνηση του σχεδίου αξιολόγησης του ΕΠ και των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ)1303/2013, καθώς και επιμέρους αξιολογήσεις δράσεων και παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια του ΕΠ και εκ των υστέρων αξιολογήσεις.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 19/7/2017 - 31/8/2017

Ανάκτηση και διάθεση αστικών αποβλήτων νησιών που περιέχονται σε τμηματοποιημένες πράξεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013

Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 18/7/2017 - 30/10/2017

Δράσεις για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και τη βελτίωση της διακυβέρνησης της επιθεώρησης εργασίας

Επιχειρησιακή αναβάθμιση των φορέων και των μηχανισμών μέσω των οποίων σχεδιάζονται και υλοποιούνται πολιτικές για την καταπολέμηση της αδήλωτης και ατελώς δηλωμένης εργασίας και στην ανάπτυξη νέων εργαλείων και συστημάτων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 18/7/2017 - 30/6/2020

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών καθώς και ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, των φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως ΑΜΕΑ, τοξικοεξαρτημένοι, μέλη της κοινότητας LGBT, ψυχικά ασθενείς αλλά και φοιτητές από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 19/7/2017 - 29/9/2017

Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης και διάθεσης αστικών αποβλήτων

Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς. Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 18/7/2017 - 30/11/2017

Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την βελτίωση της ικανότητάς της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την αξιοποίηση ΤΠΕ

Υποστήριξη της διαλειτουργικότητας των δημόσιων υπηρεσιών για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων υποστήριξης λειτουργιών που εξυπηρετούν την επιχειρηματικότητα, όπως εφαρμογές που υποστηρίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και αποτελούν προϋπόθεση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων συμμόρφωσης της Δημόσιας Διοίκησης σε Διεθνείς Οδηγίες και Κανονισμούς. Αξιοποίηση των ΤΠΕ από την Δημόσια Διοίκηση με στόχο την ολοκληρωμένη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 17/7/2017 - 30/6/2020

Aνάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Βελτίωση, αναβάθμιση και ανάπτυξη των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μετατροπές κτιρίων για τη στέγαση τμημάτων του Πανεπιστημίου όπου απαιτείται.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 17/7/2017 - 30/4/2018

Προώθηση της οικιακής και επιτόπιας κομποστοποίησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Δράσεις οικιακής κομποστοποίησης που προσφέρει την δυνατότητα εκτροπής σημαντικών ποσοτήτων από το συλλεγόμενο ρεύμα των αστικών αποβλήτων και κατ’ επέκταση από τους χώρους υγειονομικής ταφής. Επίσης, δράσεις επιτόπιας κομποστοποίησης σε χώρους πρασίνου, σχολεία, επαγγελματικούς χώρους, που διαθέτουν τις απαραίτητες εκτάσεις, για την εφαρμογή επεξεργασίας – κομποστοποίησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 17/7/2017 - 29/7/2017

Αποτελέσματα 1 - 10 από 223 από 23