Διαγωνισμοί ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προκήρυξη για την ανάθεση του έργου: «Άδειες χρήσης του συστήματος Πάπυρος Millennium III (σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασιών - ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου - ψηφιακών υπογραφών)

Έχει λήξει

Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΔ) της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, πρόκειται να αναθέσει με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Υ.Α. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016 και σύμφωνα με τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους το έργο: «Άδειες χρήσης του συστήματος Πάπυρος Millennium III (σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασιών - ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου - ψηφιακών υπογραφών) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για τα έτη 2016-2017», της ομώνυμης πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001112 το οποίο εντάσσεται στη ΣΑΕ 519/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό αριθμό (ενάριθμο) 2016ΣΕ51910028.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020», Κωδικός Πρόσκλησης ΕΥΣΣΑ: 12.1.

Ημερομηνία δημοσίευσης

24/10/2016

Κατηγορία διαγωνισμού

Προμήθεια

Προϋπολογισμός

Εβδομήντα τρεις χιλιάδες και επτακόσια ογδόντα ευρώ (73.780,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι πενήντα εννέα χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (59.500,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και όλες οι κρατήσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Διάρκεια έργου

Aπό την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου έως και 31/12/2017

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

7/11/2016 13:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (τ.Οικονομίας), Νίκης 5-7, Πλατεία Συντάγματος, 101 80 Αθήνα (κωδ. NUTS: GR300, ATTIKI), 2ος όροφος, γραφείο 219, το αργότερο έως την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/10/2016