Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Η βιβλιοθήκη περιέχει αποκλειστικά και μόνο έγγραφα που αφορούν την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Για αναζήτηση υλικού για προηγούμενες περιόδους, μπορείτε να μεταβείτε εδώ

Απλή αναζήτηση

 
Αποτελέσματα 1 - 10 από 318 από 32
YΠAΣΥΔ 55944/ΕΥΘΥ 421/7.06.2018 (ΦΕΚ 2080/Β/7.06.2018) Τροποποίηση της YA Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/7/2018
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Εγχειρίδιο Διαδικασιών & Ελέγχου για Χρηματοδοτικά Μέσα 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 7/3/2018
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης ΠΕΠ Αττικής 2016

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/2/2018
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
YA 123511/ΕΥΘΥ 880/10.11.2017 (ΦΕΚ 3992/Β/15.11.2017) Αναδιάρθρωση της «Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/11/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΥΑ 120497/ΕΥΣΣΑ2403/3.11.2017 (ΦΕΚ 3943/Β/9.11.2017) Τροποποίηση ΥΑ Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, υλοποίησης προγρ/των τεχνικής βοήθειας, δημιουργίας-διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/11/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Κωδικοποιημένη έκδοση N. 4314/2014 (Μέρος Ι και ΙΙ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 5/11/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΥΑ 99400/ΕΥΘΥ 727/18.9.2017 (ΦΕΚ 3354/Β/22.9.2017) Καθορισμός διαδικασίας, οργάνων και κριτηρίων επιλογής Προϊστάμενων οργανικών μονάδων ΕΥ διαχείρισης, ελέγχου και συντονισμού σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ΕΟΧ και της ΚΥ ΜΟΔ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/9/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ευρετήριο Όρων Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/9/2017
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Φυλλάδιο Χρηματοδότηση - Τεχνική Υποστήριξη Δήμων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/9/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020 / Παράρτημα 7: Εγχειρίδιο Διαδικασιών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/7/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 318 από 32