Διαγωνισμοί ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014-2020»

Έχει λήξει

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, Εθνική Αρχή Συντονισμού, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014-2020».

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε τρεις φάσεις, από την υπογραφή της σύμβασης έως τον Ιούνιο του 2023, που περιλαμβάνει τις κάτωθι 5 Δράσεις με τα επιμέρους παραδοτέα:

Δράση 1: Συνδυασμένες ενέργειες προβολής και δημοσιότητας στα ΜΜΕ (Τύπο, Ραδιόφωνο, Ψηφιακή Σήμανση, Outdoor διαφήμιση)

 • Σχεδιασμός Πλάνου Μέσων για ΜΜΕ (Media Plan)
 • Διαφημιστική προβολή σε ΜΜΕ (Τύπο, Ραδιόφωνο, Ψηφιακή Σήμανση, Outdoor Διαφήμιση)

Δράση 2: Δημιουργικός σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου, οπτικοακουστικού και λοιπού προωθητικού και ενημερωτικού υλικού

 • Ειδική έκδοση Λεύκωμα «Πριν και Μετά»
 • Απολογιστικό έντυπο
 • Γενικό ενημερωτικό έντυπο για το ΕΣΠΑ 2014-2020 (τρεις ετήσιες εκδόσεις)
 • Οδηγός Επικοινωνίας νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027
 • Προωθητικό υλικό
 • Καταχωρήσεις για Τύπο, τουλάχιστον 4 διαφορετικές μακέτες ανά φάση
 • Οκτώ μακέτες θεματικών infographics ενημερωτικού και απολογιστικού χαρακτήρα
 • Μακέτες για outdoor διαφήμιση (στάσεις λεωφορείου, billboard metro, ντύσιμο λεωφορείου εξωτερικά, ντύσιμο βαγονιών Μετρό εσωτερικά)
 • Οκτώ ραδιοφωνικά spots 25-35 δευτερολέπτων
 • Οκτώ video, διάρκειας 2-4 λεπτών
 • Οκτώ σύντομα video, διάρκειας 25-35 δευτερολέπτων
 • Τρεις τουλάχιστον προτάσεις για ψηφιακό υλικό
 • Οκτώ σετ φωτογραφιών έργων, τουλάχιστον 60 έργα ανά σετ.

Δράση 3: Σχεδιασμός και οργάνωση εκδηλώσεων

 • Διενέργεια εκδηλώσεων σε 13 πόλεις όλων των Περιφερειών της Ελλάδας
 • Διενέργεια ημερίδων/τεχνικών συναντήσεων
 • Διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας.

Δράση 4: Προβολή στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 • Επιμέλεια του look & feel της ιστοσελίδας του ΕΣΠΑ για το 2021–2027 και εικαστική προσαρμογή των sites των 13 Περιφερειών, των Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και του anaptyxi.gov.gr
 • Στρατηγικός σχεδιασμός - Πλάνο μέσων για διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (digital media plan)
 • Σχεδιασμός web banners, content marketing
 • Λειτουργία λογαριασμών ανά μέσο κοινωνικής δικτύωσης (περιεχόμενο, καμπάνιες, στατιστικά στοιχεία)
 • Διαφημιστική προβολή στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δράση 5: Έρευνες αναγνωρισιμότητας και αντιλήψεων κοινού

 • Δύο έρευνες κοινού κατά την Α’ και Γ΄ φάση του σχεδίου δράσεων επικοινωνίας. 

   

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΕΥΣΣΑ) και οι δαπάνες θα καλυφθούν από το ΠΔΕ και ειδικότερα τη ΣΑΕ 2016ΣΕ51910019 της Πράξης με τίτλο «Δημοσιότητα – Πληροφόρηση 2014-2020» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 34417 / ΕΥΣΣΑ 657/ΑΔΑ: 64ΕΖ4653Ο7-8ΝΑ/ 30.03.2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και έχει λάβει κωδικό MIS 5000681.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 23:59.

Δείτε αναλυτικά τους όρους στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού στα Σχετικά αρχεία.

Ημερομηνία δημοσίευσης

9/5/2020

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

2.500.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Διάρκεια έργου

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ έως το αργότερο την 30/06/2023.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

15/6/2020 00:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr/ του ΕΣΗΔΗΣ.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Διεύθυνση
Μητροπόλεως 3, Αθήνα , 105 57
Τηλ
210 3726000
Φαξ
210 3726028
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/6/2020