Διαγωνισμοί ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανοιχτός διεθνής άνω των ορίων ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2021-2027»

Έχει λήξει

Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2021-2027».

Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΕΥΣΣΑ) και οι δαπάνες θα καλυφθούν από το ΠΔΕ και ειδικότερα τη ΣΑΕ 2021ΣΕ519100005093108 της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΟΠΣΚΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 42569/09.04.2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και έχει λάβει κωδικό MIS 5093108.

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάπτυξη, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (εφεξής ΟΠΣΚΕ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, στην οποία θα λάβει χώρα ο διαγωνισμός, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής https://www.espa.gr/el/Pages/GGEA.aspx.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση:

Ημερομηνία δημοσίευσης

14/5/2021

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

Η εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 6.883.800,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (αρχικός προϋπολογισμός: € 5.551.451,61€, ΦΠΑ: € 1.332.348,39)

Διάρκεια έργου

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τις 31/12/2030.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

16/6/2021 12:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
Διεύθυνση
Νίκης 10, Αθήνα, 105 63
Τηλ
210 3742404
Φαξ
210 3742063
E-mail

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/6/2021