Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 15 εμπειρογνωμόνων για το έργο "Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής"

18/7/2018

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΔΚΑ)  προσκαλεί ενδιαφερόμενους, ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες – εμπειρογνώμονες να υποβάλλουν αιτήσεις για να συνάψουν συμβάσεις έργου στο πλαίσιο των Υποέργων 12-26, του έργου «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό MIS 5005087.

Οι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα εξειδικευμένης εμπειρίας σε θέματα κοινωνικής προστασίας για να υποστηρίξουν τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Προστασίας και τη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Οι ζητούμενες ειδικότητες, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και όλη η διαδικασία περιγράφονται στην Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 19/7/2018 έως 10/8/2018 και ώρα 14:00.

Φορέας

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΔΚΑ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/7/2018