Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επαναπροκήρυξη ανοιχτού διεθνή Διαγωνισμού για την πρόσληψη συμβούλου για την υποστήριξη των εργασιών της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR)

7/8/2018

Η  Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, προτίθεται να επιλέξει σύμβουλο υποστήριξης για το έργο «Σύμβουλος υποστήριξης στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) ως εταίρου του στρατηγικού έργου EUSAIR Facility Point για την υποστήριξη των εργασιών της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής-Ιονίου στην Ελλάδα (CPV: 79400000-8) μέσω ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού άνω των ορίων Διαγωνισμού.

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις ως εταίρου του έργου EUSAIR- Facility Point και να καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης των καθηκόντων που προκύπτουν από την ανάληψη του ρόλου αυτού, η ΕΥΣΣΑ θα προβεί σε πρόσληψη συμβούλου υποστήριξης. Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στην Αναθέτουσα Αρχή. Στο πλαίσιο αυτό θα παρέχει ομάδα έργου αποτελούμενη από 6 στελέχη. Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέσει 2 στελέχη για πλήρη απασχόληση, τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος. Τα δύο αυτά στελέχη θα είναι ένας Συντονιστής (Coordinator) και ένας Γραμματέας (Secretariat). Ο Ανάδοχος οφείλει να απασχολήσει στο έργο και άλλα τέσσερα (4) στελέχη Τεχνικούς Συμβούλους/Εμπειρογνώμονες - ένα για κάθε Πυλώνα της στρατηγικής της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής- Ιονίου, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για κάλυψη των αναγκών στους τέσσερεις Πυλώνες και για τα οποία δεν απαιτείται η πλήρης απασχόληση επιτόπου στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

  • κράτη-μέλη της Ένωσης
  • κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
  • τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας 
  • τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο αναλυτικό τεύχος της Διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας - τιμής.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αναλυτικές πληροφορίες στη σελίδα του Διαγωνισμού.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/8/2018