Τα νέα του ΕΣΠΑ

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση» Τελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης επενδυτικών σχεδίων για συγκεκριμένους κλάδους ανά Περιφέρεια

28/3/2020

Δημοσιεύθηκε ο Τελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόκειται για την πρώτη απόφαση, η οποία περιέχει τα επιλέξιμα /μη επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια καθώς και με τους αντίστοιχους λόγους μη έγκρισης/απόρριψης από τις εξής Περιφέρειες:

 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (όλοι οι κλάδοι)
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (όλοι οι κλάδοι)
 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (όλοι οι κλάδοι)
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (όλοι οι κλάδοι)
 • Περιφέρεια Ήπείρου (όλοι οι κλάδοι)
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας (όλοι οι κλάδοι)
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (όλοι οι κλάδοι)
 • Περιφέρεια Αττικής (κλάδοι Εκπαίδευσης και Εστίασης)
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (κλάδος Εκπαίδευσης)
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (κλάδος Εκπαίδευσης)
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (κλάδος Εκπαίδευσης)
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου (κλάδος Εκπαίδευσης)
 • Περιφέρεια Κρήτης (κλάδος Εκπαίδευσης)

 
Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται, έχουν μία φορά τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση επί αυτής της απόφασης ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της κοινοποίησης στο δικαιούχο της έκδοσης της Απόφασης.

Με νεότερη απόφαση θα εκδοθούν οι Τελικοί Βαθμολογικοί Πίνακες για τις υπόλοιπες κατηγορίες Περιφερειών και κλάδων.

Η απόφαση έχει αναρτηθεί στα Σχετικά αρχεία της σελίδας.

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/3/2020

Περιοχή μελών