Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

22/6/2020

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για εκπαιδευτές ενηλίκων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση των Δήμων.

Το αντικείμενο εργασίας των εκπαιδευτών, ενδεικτικά είναι:

  • Προετοιμασία μαθημάτων και υλικού που θα διανεμηθεί όπου κρίνεται αναγκαίο μετά την έγκριση των αρμοδίων στελεχών της Ομάδας Έργου.
  • Διάθεση, συλλογή και αποστολή των παρουσιολογίων στην Ομάδα Έργου.
  • Συμμετοχή σε διαδικασίες αξιολόγησης/ αυτοαξιολόγησης.
  • Συνεργασία με τον επιστημονικό σύμβουλο για το e-learning (για τα εξ αποστάσεως τμήματα μάθησης).

Τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα των εκπαιδευτών θα περιγράφονται στη σύμβαση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για εκπαιδευτές ενηλίκων όπωςπεριγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του ν. 4186/2013/Α’ 193. Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου (ΦΕΚ 1151/Β/29-03-2018 & ΦΕΚ 1432/Β/26-04-2018).

Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ www.inedivim.gr, και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr/

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 15/06/2020 (ώρα 11:00πμ) έως και 06/07/2020 (ώρα 11:00 πμ) κατόπιν παράτασης

Προθεσμία υποβολής φακέλου αίτησης και δικαιολογητικών: Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/6/2020