Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προδημοσίευση της Πρόσκλησης "Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την νόσο COVID-19 στα Ιόνια Νησιά"

28/9/2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ιονίων Νήσων προχώρησε σε προδημοσίευση της Πρόσκλησης "Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την νόσο COVID-19 στα Ιόνια Νησιά" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στόχοι της Δράσης
Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη ρευστότητας προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της νόσου COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

Δικαιούχοι της Δράσης
Οι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που:

  • κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους
  • λειτουργούν νομίμως στη Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών
  • έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2019
  • δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019
  • έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης
  • λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία,  Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, ΝΕΠΑ,Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρεία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013,  Κοινωνία Αστικού Δικαίου.

Αντικείμενο της Δράσης
Η δράση χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του έτους 2019. Το όριο επιχορήγησης είναι από 3.000€ κατ’ ελάχιστο έως 30.000€ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 6.000€ ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 60.000€ θα επιδοτηθούν με 30.000€.

Η Πρόσκληση υποβολής πρόκειται να εκδοθεί εντός του μηνός Οκτωβρίου με πιθανότερες ημερομηνίες υποβολής προτάσεων από 8 έως 31 Οκτωβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες στην προδημοσίευση στα Σχετικά αρχεία.

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/9/2020