Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020 - Μελέτη ΟΟΣΑ

29/10/2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέθεσαν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) τη μελέτη “Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020” η οποία εκπονήθηκε από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Περιφερειών και Πόλεων του ΟΟΣΑ, σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και υπό την αιγίδα της Επιτροπής Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΟΟΣΑ.

Η μελέτη αυτή εξετάζει το ρόλο των Περιφερειών στην ανάπτυξη της Ελλάδας, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και την πολιτική συνοχής της ΕΕ, μέσα από μια σειρά από στρατηγικές προτεραιότητες ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες κοινωνικές προκλήσεις και με στόχο το μετριασμό των διαρκώς αυξανόμενων ανισοτήτων, η μελέτη εστιάζει σε ένα πλέγμα πολιτικών για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς στις περιφέρειες της Ελλάδας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους. Τονίζει, επίσης, ότι οι πολιτικές για την οικονομική ανάπτυξη, το κοινωνικό κεφάλαιο και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι πιο αποτελεσματικές όταν αναγνωρίζουν τις διαφορετικές οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες όπου ζουν και εργάζονται οι πολίτες.

Το έργο του ΟΟΣΑ αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής προσέγγισης για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σημασία της συμπερίληψης των τοπικών στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης στις τομεακές πολιτικές – προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, στήριξη ανθρώπινου κεφαλαίου και δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας - για την επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία.

Η μελέτη έχει αναρτηθεί στα Σχετικά αρχεία.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/2/2021