Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

4η διαδικτυακή συζήτηση του Φόρουμ για την Μεσόγειο 'Circle The Med': Μεσόγειος και Γαλάζια Ανάπτυξη - Πως να σχεδιάσουμε μια βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία

27/11/2020

To Φόρουμ για τη Μεσόγειο 'Circle the Med' διοργάνωσε, στις 7 Οκτωβρίου του 2020, την 4η διαδικτυακή δημόσια συζήτηση με θέμα «Μεσόγειος και Γαλάζια Ανάπτυξη - Πως να σχεδιάσουμε μια βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία».

Η Γαλάζια Ανάπτυξη ως ένας σημαντικός στόχος πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών-μελών της ΕΕ και ενός ευρέως φάσματος εμπλεκόμενων στις θαλάσσιες δραστηριότητες, συμβάλλει στην απασχόληση, ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών, στηρίζει τους τομείς έρευνας και καινοτομίας και προωθεί μία συνεργατική και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση στη θαλάσσια οικονομία. Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη των θαλάσσιων οικονομιών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις, μία εκ των οποίων είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός (ΘΧΣ). Ο ΘΧΣ μπορεί να προσφέρει στην Γαλάζια Οικονομία, με την δημιουργία ενός πλαισίου θαλάσσιων χωρικών σχεδίων από τις εθνικές αρχές, βάσει τεκμηρίων και χωρίς αποκλεισμούς. Ακόμη, συνδυάζοντας την οικονομική διάσταση με άλλες διαστάσεις και απαιτήσεις, όπως είναι  η προστασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, η αλληλεπίδραση μεταξύ δραστηριοτήτων ξηράς και θάλασσας και η διασυνοριακή συνεργασία, ο ΘΧΣ προσφέρει προς την ενίσχυση της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Τα βασικά ερωτήματα/σημεία της συζήτησης επικεντρώθηκαν γύρω από τα παρακάτω θέματα:

  • Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε και να προσαρμόσουμε την Γαλάζια Οικονομία για την περιοχή της Μεσογείου;
  • Συνέργειες εναντίον εντάσεων. Πώς μπορούμε να δουλέψουμε μαζί παρά χώρια;
  • Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε πως η Γαλάζια Οικονομία είναι διαφανής και χωρίς αποκλεισμούς;
  • Μια νέα Ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική: Η θάλασσα όχι μόνο ως οικονομικός αλλά και ως πολιτικός χώρος. Με ποιόν τρόπο μπορεί να λειτουργήσει αυτή η ιδέα;

Ο πρόεδρος του φόρουμ ‘Circle the Med’ και του Ινστιτούτου Κυκλικής Οικονομίας & Κλιματικής Αλλαγής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), κ. Γιώργος Κρεμλής, φιλοξένησε την Υπεύθυνη Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, κα. Ελένη Χατζηγιάννη, την Υπεύθυνη Έργου για το συνέδριο των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), κα. Lise Guennal και τον Δρ. Andrea Barbanti, Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας - Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών (CNR-ISMAR).

Πως να σχεδιάσουμε μία κυκλική Γαλάζια Οικονομία στη Μεσόγειο.

Η Γαλάζια ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ και συμβαδίζει με τις υπόλοιπες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής ένωσης, ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της Γαλάζιας Ανάπτυξης, κάθε κράτος μέλος της ΕΕ καλείται να αναπτύξει και να εφαρμόσει θαλάσσια χωροταξικά σχέδια οργάνωσης των δραστηριοτήτων, που εξελίσσονται στον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο.

Η Μεσόγειος ως μια περιοχή με μεγάλη ακτογραμμή και έντονη επιρροή από το θαλάσσιο στοιχείο, συγκεντρώνει πλήθος δραστηριοτήτων από ένα σύνολο διαφορετικών περιφερειών και χωρών. Ο ΘΧΣ αποτελεί εργαλείο οργάνωσης και συντονισμού των δραστηριοτήτων και μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας θετικά στη μείωση των πιέσεων, που προκαλούνται λόγω συγκρούσεων των χρήσεων, που αναπτύσσονται στον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο. Συνεπώς, η αναγκαιότητα εφαρμογής θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων στη Μεσόγειο έρχεται στο προσκήνιο μετατρέποντας την ευρωπαϊκή οδηγία από υποχρέωση σε ευκαιρία.

Ακόμη, η υψηλή προστιθέμενη αξία του ΘΧΣ αναγνωρίζεται με την συμβολή του στην ανάπτυξη νέων διακρατικών, διαπεριφερειακών συνεργιών και στην προώθηση νέων καινοτόμων μεθόδων, αποτελώντας οδηγό και διδακτικό εργαλείο επίτευξης των στόχων της Γαλάζιας ανάπτυξης.

Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετές προκλήσεις και απειλές που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την εναρμονισμένη ανάπτυξη του ΘΧΣ προς μία βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη. Βασικό στοιχείο-κλειδί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αποτελεί η προώθηση των συνεργειών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Η εναρμόνιση των εθνικών χωροταξικών σχεδίων, ο σχεδιασμός με γνώμονα την προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, η ανταλλαγή γνώσης και πληροφορίας και η κοινή στόχευση μέσω ενός στρατηγικού οράματος και σχεδίου δράσης, ευθυγραμμισμένο με τις μακροπεριφερειακές και άλλες στρατηγικές, μπορούν να θέσουν τα θεμέλια για την ανάπτυξη μίας υγιούς συνεργασίας μεταξύ των χωρών.

Επιπλέον, προκλήσεις εντοπίζονται στη διαδικασία της διακυβέρνησης, καθιστώντας απαραίτητη την απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου και την προώθηση της πολυ-επίπεδης διακυβέρνησης. Μέσω εύρεσης νέων μεθόδων σύνδεσης και επαφής των ενδιαφερόμενων με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών, επιτυγχάνεται η αποσαφήνιση των στόχων και μέτρων προς εφαρμογή, η κοινή αντίληψη και κατανόηση από όλους και η ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μέσω του άμεσου διαλόγου. 

Ολοκληρώνοντας, η έμφαση στην έξυπνη εξειδίκευση και καινοτομία μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την εφαρμογή νέων έργων διασυνοριακής εμβέλειας που εστιάζουν στην μπλε ανάπτυξη και βιωσιμότητα.

Σχεδιάζοντας την Γαλάζια Οικονομία στη Μεσόγειο δεν αρκεί να λάβουμε υπόψη μονάχα την οικονομική μεταβλητή. Η γαλάζια ανάπτυξη οφείλει να είναι κυκλική, κοινωνική, βιώσιμη και εξωστρεφής για να μπορέσει να επιτύχει.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/11/2020