Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σχέδιο διακυβέρνησης για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό στην Ελλάδα

19/1/2021

Το σχέδιο διακυβέρνησης σε εθνικό και υπο-εθνικό επίπεδο για το χωροταξικό σχεδιασμό σε σχέση με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ) στην Ελλάδα, δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2020, στο πλαίσιο του έργου MSPMed και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ελληνική προσέγγιση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Η συζήτηση εκπονήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και προσφέρει μία λεπτομερή επισκόπηση των έργων και των πρωτοκόλλων, που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του ΘΧΣ για τις ελληνικές ακτές και νερά.

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2014/89/ΕΕ, περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον 4546/2018 (ΦΕΚΑ΄ 101/12.06.2018), στοχεύοντας στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων οικονομιών, των θαλάσσιων περιοχών και των θαλάσσιων πόρων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει παραδείγματα πολιτικών, εργαλείων και μηχανισμών διεθνούς εμπειρίας για τη διακυβέρνηση του ΘΧΣ ενώ παράλληλα αναλύει τα βασικά ζητήματα και τις κατευθυντήριες γραμμές για μια στρατηγική θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Ακόμη, περιγράφει το υφιστάμενο χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας, που περιλαμβάνει παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές και πραγματοποιεί μια επισκόπηση των ζητημάτων αλληλεπίδρασης χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, των δυνατοτήτων και ευκαιριών συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων στη διαδικασία του σχεδιασμού καθώς και διάφορα ζητήματα συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών.

 Κατεβάστε την μελέτη εδώ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/1/2021