Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση για την υποστήριξη αδύναμων φορέων, ΟΤΑ Α’ βαθμού κλπ. στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης μέσω ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της ΜΟΔ Α.Ε.

23/6/2021

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα με αδυναμίες, ιδίως ΟΤΑ α’ βαθμού να υποβάλει ένα μόνο αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια που αφορά στην ωρίμανση και υλοποίηση κρίσιμων έργων των κύριων ενδεικτικών κατηγοριών:

  • Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και βιοκλιματικών έργων
  • Ανάπλαση χώρων και λοιπές περιβαλλοντικές δράσεις
  • Ψηφιακές εφαρμογές
  • Αποκατάσταση φυσικών καταστροφών
  • Αστική αναζωογόνηση, βιώσιμη ανάπτυξη κ.α.

Οι φορείς (αδύναμοι δικαιούχοι, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.λπ.) που περιλαμβάνονται στην παρέμβαση υποβάλλουν το αίτημα τους για μία μόνο ενέργεια από τις ανωτέρω με απόφαση του συλλογικού τους οργάνου και κάνοντας χρήση των υποδειγμάτων:

  • Αίτηση Υποβολής Χρηματοδότησης
  • Τεχνικό Δελτίο Πρότασης

Τα αιτήματα συνοδευόμενα από την απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (π.χ. Οικονομική Επιτροπή) και τεύχος τεχνικών δεδομένων/ προεκτίμησης αμοιβών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση wrimazw@mou.gr και τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση τον αρ. πρωτ. στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΜΟΔ. Αιτήματα που δεν περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω (αίτηση, πλήρως συμπληρωμένο ΤΔΠ, απόφαση συλλογικού οργάνου και τεύχος δεδομένων/προεκτίμησης αμοιβών) ΔΕΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ μέχρι την πλήρη συμπλήρωσή τους.

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει σε 7 ημέρες από την δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της απόφασης του Δ.Σ. και αμέσως μετά την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή στις 22/6/2021. Η παρούσα πρόσκληση παραμένει ανοικτή μέχρι της εξαντλήσεως της αρχικά διαθέσιμης χρηματοδότησης ποσού 1.000.000 €. 

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις για διευκρινίσεις μέσω e-mail στη διεύθυνση wrimazw@mou.gr.

H Πρόσκληση έκλεισε. Προτάσεις που υποβάλλονται εφεξής δεν πρωτοκολλούνται πλέον

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/7/2021