Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παράταση και διευκρινίσεις υποβολής αιτήσεων στη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"

8/6/2017

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" έως την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, σε περίπτωση που οι αιτούντες έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση αλλά δεν έχει εκδοθεί η πράξη προσδιορισμού φόρου - Εκκαθαριστικό Σημείωμα, αντ' αυτού θα υποβάλουν μόνο το Ε1, και θα αποστείλουν το εκκαθαριστικό εφόσον έχει εκδοθεί μέχρι τις 25/6/2017. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει εκκαθάριση μέχρι την παραπάνω ημερομηνία τότε ο αιτών/ή η αιτούσα θα υποβάλει ένσταση στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, μαζί με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι "δεν έχει γίνει εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης μέχρι και σήμερα .../6/2017. Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, όποτε αυτή συμβεί, αναλαμβάνω την υποχρέωση να την αποστείλω άμεσα στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ."

Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του Ε1 και του εκκαθαριστικού σημειώματος ως προς το ύψος του εισοδήματος, τότε θα ληφθεί υπόψη το εισόδημα που θα προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα.

Τέλος, σε περίπτωση που για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας και μόνο, μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του αιτούντος/της αιτούσας (π.χ. μη έγκαιρη έκδοση ή γνωστοποίηση εγγράφου ή στοιχείων δημόσιας υπηρεσίας, ασφαλιστικού οργανισμού κλπ.), δεν έχει υποβληθεί η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 και ως εκ τούτου δεν έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα, θα υποβληθεί κανονικά η αίτηση εντός των προθεσμιών της πρόσκλησης (14/6/2017) και θα αποσταλλούν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση, καθώς και υπέυθυνη δήλωση για τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν δυνατή η υποβολή φορολογικής δήλωσης. Για αυτές τις κατηγορίες ωφελουμένων η προθεσμία κατάθεσης εκκαθαριστικού σημειώματος είναι η 30/6/2017.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/6/2017