Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας (RIS3) "Μικροηλεκτρονική" και "Προηγμένα Υλικά" στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Έχει λήξει

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας μέσω συνεργατικών σχημάτων συνεργασίας τους με κατάλληλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα ή από επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις, είτε μέσω σύμβασης με ερευνητικούς φορείς, είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα. Σε περίπτωση συνεργασίας επιχείρησης με Φορείς Τεχνολογικής Έρευνας (Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, Ερευνητικά Ιδρύματα), κύριος εταίρος του έργου θα πρέπει να είναι η Επιχείρηση, έχοντας την ευθύνη για την άρτια υλοποίηση του έργου, με τον ορισμό κατάλληλου επιστημονικού υπεύθυνου.

Τα έργα θα αφορούν στους τομείς της «Μικροηλεκτρονικής» (περιλαμβανομένων των εφαρμογών ενσωματωμένων συστημάτων και καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής) και των «Προηγμένων Υλικών», όπως προέκυψαν από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (RIS3). Ουσιαστικά προτεραιότητα στους εν λόγω τομείς αποτελεί η διαφοροποίηση της παραγωγής με νέα προϊόντα και δραστηριότητες, στα οποία μπορούν αξιοποιηθούν οι σημαντικές τεχνολογικές τους ικανότητες. Πιο συγκεκριμένα, αναμένονται προτάσεις ενδεικτικά για τα παρακάτω αντικείμενα ανά τομέα:

 • Εφαρμογές Μικροηλεκτρονικής και σχετικών εφαρμογών πληροφορικής με κατεύθυνση σε  Internet of Things (καταναλωτικών αλλά και παραγωγικών εφαρμογών):
  • Ενσωματωμένα συστήματα – υλικό/λογισμικό
  • Εφαρμογές SMART CITY/REGION
  • Έξυπνες ενεργειακές εφαρμογές
  • Εξυπνες περιβαλλοντικές εφαρμογές

 • Προηγμένα Υλικά για:
  • Υλικά κατασκευών («συμβατικά» και «μη συμβατικά»)
  • Υλικά για αισθητήρες
  • Ενεργειακές εφαρμογές
  • Λειτουργικά υλικά (π.χ. τεχνικά υφάσματα κλπ.)
  • Νανοτεχνολογία
  • Περιβάλλον – υγεία – τρόφιμα

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν έργα έρευνας και ανάπτυξης όπου το ενισχυόμενο μέρος του έργου αφορά μία ή συνδυασμό των εξής κατηγοριών: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα
 • Φορείς Τεχνολογικής Έρευνας: κάθε οντότητα με ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις υποβάλλονται είτε από σχήματα συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα, είτε από επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις, είτε μέσω σύμβασης με ερευνητικούς φορείς, είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα.

Περίοδος υποβολής

από 29/9/2016 έως 7/11/2016 (ώρα 16:00)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Δράση ΕΤΑΚ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της RIS3 στους τομείς της Μικροηλεκτρονικής και των Προηγμένων Υλικών». Το σχετικό έντυπο υποβολής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθευτούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ Δυτικής Ελλάδας www.dytikiellada.gr.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Όροι και προϋποθέσεις

Επιχειρήσεις: Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: Να ...

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες των έργων έρευνας και ανάπτυξης είναι οι εξής:

 • Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο
 • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.
 • Επιλέξιμες δαπάνες για τις μελέτες σκοπιμότητας είναι οι δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης.

Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης κάθε έργου εξαρτάται από το επιδιωκόμενο ερευνητικό αντικείμενο, ενώ θα χρηματοδοτηθούν έργα με δημόσια δαπάνη έως 200.000€ εφόσον συμμετέχουν έως 2 επιχειρήσεις και με προσαύξηση 50% για πάνω από 3 επιχειρήσεις.

Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στην Πρόκληση (βλ.Σχετικά αρχεία)

Προϋπολογισμός

€ 2.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
NEO Πατρών-Αθηνών 28 (1ος όροφος), 264 41 Πάτρα
Τηλ
2613 611400-1
Φαξ
2610 422978

Μονάδα Α΄

2613 611400
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/10/2017