Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Έχει λήξει

Έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς Γ΄προτεραιότητας, εφόσον διασφαλίζεται η επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων. Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, με πρόβλεψη 20ετίας και υπό προϋποθέσεις. Οι δαπάνες βιολογικής απομάκρυνσης αζώτου (Ν) και φώσφορου (Ρ) στις ΕΕΛ. Έργα αύξησης δυναμικότητας υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Γ' προτεραιότητας εφόσον τεκμηριώνεται ότι η υφιστάμενη δυναμικότητα της ΕΕΛ δεν επαρκεί. Έργα αύξησης δυναμικότητας υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Α' και Β' προτεραιότητας, εφόσον στην ΕΕΛ θα οδηγούνται με δίκτυο αποχέτευσης λύματα οικισμών Γ' προτεραιότητας και τεκμηριώνεται ότι η υφιστάμενη δυναμικότητα της ΕΕΛ δεν επαρκεί. Αγορές εδαφικών εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (Η/Μ) των αντλιοστασίων (Α/Σ). Εργασίες αρχαιολογίας και συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, ως ξεχωριστά υποέργα.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι
  • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
  • Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) Α.Ε. Παγίων
  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης και λοιποί φορείς με αρμοδιότητα διαχείρισης λυμάτων

Περίοδος υποβολής

από 21/11/2016 έως 23/2/2017

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία, Θεσσαλονίκη 570 01, τις ώρες 09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 65.033.309

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Πυλαία - Θεσσαλονίκη, 570 01
Τηλ
2313 321700
Φαξ
2313 321701-2

Τρύφων Χατζηιωάννου

23133 21722
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/2/2017

Περιοχή μελών