Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής

Έχει λήξει

Οι δράσεις για την ανάπτυξη του Εθνικού Μηχανισμού που θα υλοποιηθούν βάσει του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σχεδίου Δράσης (Σ.Δ.), συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη του ψηφιακού πυλώνα του Εθνικού Μηχανισμού - Συγκρότηση γεωπληροφοριακού συστήματος (Δράση 2 του Σ.Δ.)
  • Στελέχωση του Κεντρικού Πυρήνα του Εθνικού Μηχανισμού (τμήμα της Δράσης 3 του Σ.Δ.)
  • Εκπαίδευση των στελεχών του Εθνικού Μηχανισμού και των εμπλεκόμενων φορέων. Ειδικότερα, ημερίδες ενημέρωσης της πολιτικής ηγεσίας των συναρμόδιων Υπουργείων, των αιρετών των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας (τμήμα της Δράσης 4 του Σ.Δ.)
  • Ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των πολιτών (Δράση 6 του Σ.Δ.)
  • Έρευνες / Μεταφορά Τεχνογνωσίας / Σύσταση Μητρώου Ερευνητών (Δράση 7 του Σ.Δ.)
  • Υποστήριξη της εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, αναφορικά με τη σύσταση και λειτουργία Front Desk για τις ανάγκες υποστήριξης του Τμήματος ΚΕΑ, καθώς και το σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος, τη λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρησή του (Δράση 9 του Σ.Δ.)

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Περίοδος υποβολής

από 25/11/2016 έως 30/6/2020

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ" Κοραή 4, Αθήνα 105 64, τις ώρες 09:00 έως 16.00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 3.978.800

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 5201200
Φαξ
210 5241311

Άννα Καρόκη

210 5201191
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/7/2020

Περιοχή μελών