Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε νέες ΜΜΕ κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου

Έχει λήξει

Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενισχυθούν, θα αξιοποιούν τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης που έχει πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης της RIS3, όσον αφορά:

 • τη δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων υψηλής ζήτησης με βάση τα προϊόντα αγροδιατροφής, η οποία εδράζεται στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε τομείς όπως η φαρμακευτική, η κοσμετολογία και η βιομηχανία διατροφής
 • την αξιοποίηση και περαιτέρω εμβάθυνση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν μέχρι σήμερα υλοποιηθεί στον τομέα της μαστίχας, ή/και άλλων προϊόντων της περιφέρειας που εντάσσονται στους τομείς προτεραιότητας της RIS3, καθώς και αξιοποίηση της ένταξης της μαστίχας στον κατάλογο των Φυσικών Φαρμάκων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου
 • την αξιοποίηση του σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος που ανέδειξε η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, από επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς, για την ανάληψη περαιτέρω εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μαστίχας
 • τις δυνατότητες αύξησης της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας
 • τις δυνατότητες αναβάθμισης των τεχνολογικών δυνατοτήτων του τοπικού παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και δημιουργίας απασχόλησης και εισοδήματος στην περιοχή.

Σε ποιους απευθύνεται

Υπό σύσταση επιχειρήσεις που μετά τη σύστασή τους θα δραστηριοποιηθούν στον Κωδικό Αρχικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 72 «Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη» για να παρέχουν υπηρεσίες σε τομείς/προϊόντα που εντάσσονται στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS3).

Περίοδος υποβολής

από 6/3/2017 έως 5/5/2017 (έως τις 14.00)

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβληθούν  στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.ependyseis.gr/mis. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβάλλονται ηλεκτρονικά περιλαμβάνουν το «Εντυπο Υποβολής της Πρότασης» (το οποίο εμπεριέχει την Αίτηση Χρηματοδότησης), κατάλογο των δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται στην πρόταση (σημείο γ', ενότητα 10 της Πρόσκλησης). Όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εντός της προθεσμίας.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

Τα  φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης (Δυνητικοί Δικαιούχοι ...

Τι χρηματοδοτείται

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δεν δύναται να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της δράσης. Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης μπορεί να υλοποιήσει αίτηση χρηματοδότησης με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της αίτησης χρηματοδότησης δεν επιχορηγούνται.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ της Πρόσκλησης στα Σχετικά αρχεία. Ενδεικτικά οι κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

 • Κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα – εξοπλισμός
 • Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
 • Δικαιώματα τεχνογνωσίας ή άλλες άδειες εκμετάλλευσης
 • Λοιπές δαπάνες
 • Μελέτες – έρευνες αγοράς
 • Αμοιβές προσωπικού

Προϋπολογισμός

€ 1.250.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000
Φαξ
22513 52014-5

Άκης Αθανασέλης

22513 52017
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/5/2017

Περιοχή μελών