Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου για τις πηγές απορρίψεων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Έχει λήξει

Υλοποίηση στοχευμένων μέτρων του Προγράμματος Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου, με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση του υδάτινου αποθέματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής

από 20/12/2016 έως 20/3/2017

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών, Μυτιλήνη 811 00, τις ώρες 09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός

€ 300.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000
Φαξ
22513 52014-5

Γαβριήλ Κλαδίτης

22513 52041
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2017