Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Επιχειρησιακά Σχέδια Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Δυτική Μακεδονία

Έχει λήξει

Τα τελικά Επιχειρησιακά Σχέδια Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) αφορούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο Προσχέδιο ΕΣΣΒΑΑ. Οι παρεμβάσεις γίνονται με σκοπό:

 • την αποκατάσταση του οικονομικού τους ιστού και τη λειτουργία τους ως μοχλών ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής,
 • την αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ιδίως περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ζωνών,
 • την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης με αναζωογόνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών,
 • την προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον.

Ως μέσα για την επίτευξη του σκοπού της εφαρμογής ολοκληρωμένων ΕΣΣΒΑΑ προκρίνονται:

 • η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
 • η προώθηση της καινοτομίας και η διασύνδεσή της με την επιχειρηματικότητα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο και της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.
 • η ανάπτυξη δομών κοινωνικής προστασίας αλλά και οικονομίας με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και
 • η δημιουργία υποδομών και χώρων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δήμος Γρεβενών
 • Εταιρικό Σχήμα ΕΣΣΒΑΑ πόλης Καστοριάς - Δήμος Καστοριάς
 • Δήμος Φλώρινας
 • Δήμος Κοζάνης
 • Δήμος Εορδαίας

Περίοδος υποβολής

από 15/6/2017 έως 15/7/2017

Τα Τελικά ΕΣΣΒΑΑ υποβάλλονται με συμπλήρωση του εντύπου Υποβολής Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, το οποίο υποβάλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής, στη διεύθυνση ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, τις ώρες 09:00 – 15:00, όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Ο Φάκελος της Υποβολής Τελικού ΕΣΣΒΑΑ περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Έντυπο για την υποβολή ΕΣΣΒΑΑ συμπληρωμένο ...

Τι χρηματοδοτείται

Το ΕΣΣΒΑΑ είναι σκόπιμο να περιλαμβάνει Έργα/ Πράξεις/ Ενέργειες που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ωριμότητας. Εντούτοις, στην περίπτωση που για την ωρίμανση κάποιων έργων απαιτείται η εκπόνηση τεχνικών μελετών, αυτές θα πρέπει να ολοκληρωθούν έγκαιρα και να καταλήγουν σε υλοποιήσιμα έργα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ΕΣΣΒΑΑ. Οι τυχόν προτεινόμενες τεχνικές μελέτες ωριμότητας δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 10% της προτεινόμενης δημόσιας δαπάνης του ΕΣΣΒΑΑ. Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές. Δύναται να συμπεριληφθούν Πράξεις που έχουν ήδη ενταχθεί στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020

Προϋπολογισμός

€ 41.300.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Διοικητήριο - ΖΕΠ, 501 00 Κοζάνη
Τηλ
24610 53900
Φαξ
24610 53969

Βιργινία Αυγουστινάκη

24613 50954
  

Ηλίας Μουρατίδης

24613 50948
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/2/2018