Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Έχει λήξει

Δράσεις ενημέρωσης κοινού για το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως προς τη σύνταξη Μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας και την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για την περίοδο 2016 – 2023. Επικαιροποίηση της μελέτης «Σχέδιο αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας». Ανάπτυξη και υποστήριξη συστήματος παρακολούθησης του Προγράμματος Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής που αφορούν στην Θεσσαλία.

Σε ποιους απευθύνεται

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

Περίοδος υποβολής

από 3/4/2017 έως 31/12/2017

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, , υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Η πρόταση του δικαιούχου και τα συνοδευτικά έγγραφα (εφόσον υπογράφονται) φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του εκπροσώπου του δικαιούχου ή των εχόντων υποχρέωση προς τούτου και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Στην περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, επισυνάπτεται απαραίτητα σε μορφή αρχείου pdf η υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου και τα υποβληθέντα έγγραφα θα πρέπει να φέρουν τις προβλεπόμενες υπογραφές και θεωρήσεις. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παπαναστασίου & Βελή, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Λάρισα 412 22, τις ώρες 09:00 έως 17:30, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 1.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Παπαναστασίου και Βελή, Πλατεία Ρήγα Φερραίου, Β΄πτέρυγα - 3ος όροφος, 412 22 Λάρισα
Τηλ
2413 505100
Φαξ
2410 287408

Κερασία Σειραγάκη

2413 505143
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/1/2018