Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής Λίμνης Καϊάφα

Έχει λήξει

Παρεμβάσεις εξυγίανσης των ιαματικών υδάτων και αποκατάστασης και ανάδειξης των σπηλαίων των Ανυγρίδων Νυμφών: Τα δύο Σπήλαια αποτελούν τις ιαματικές πηγές με νερά κατάλληλα για λουτροθεραπεία και την πιο μεγάλη αξία του Καϊάφα, καθώς συνιστούν σπάνιο συνδυασμό ενός μοναδικού αρχαιολογικού μνημείου, που χρησιμοποιείται ως χώρος ιαματικών λουτρών εδώ και χιλιάδες χρόνια, και ενός σημαντικού ενδιαιτήματος για πολυάριθμες αποικίες νυχτερίδων, που περιλαμβάνουν αυστηρά προστατευόμενα είδη. Τα Σπήλαια είναι χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός χώρος (ΦΕΚ 112Β/1981) και αρμοδιότητα παρέμβασης έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (Αρχαιολογικός Νόμος ΦΕΚ 153Α/2002). Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών της περιοχής Λίμνης Καϊάφα.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ
  • Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Περίοδος υποβολής

από 3/4/2017 έως 20/7/2017

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56, ΑΘΗΝΑ 11527 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 5.000.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300
Φαξ
210 7473666

Σοφία Βισίλια

213-1503643
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/7/2017