Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Aξιολόγηση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Έργο των αξιολογητών είναι η αξιολόγηση / βαθμολόγηση των προτάσεων που θα τους ανατεθούν, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του Οδηγού της εκάστοτε Δράσης και τις Οδηγίες της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ. Η επιλογή των αξιολογητών μελών του μητρώου της ΓΓΕΤ που θα χρησιμοποιούνται σε κάθε δράση, θα γίνεται με οριζόντια-διαφανή κριτήρια επιλογής ή αποκλεισμού (π.χ. τυπικά προσόντα, γνωστικό αντικείμενο, επίδοση αξιολογητή σε προηγούμενες αξιολογήσεις, ασυμβίβαστο, κλπ). Κάθε αξιολογητής θα μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερα από ένα γνωστικά πεδία / αντικείμενα, εφόσον διαθέτει τα κατάλληλα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Σε ποιους απευθύνεται

ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής

από 10/3/2017 έως 31/12/2023

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα 264 41 από την 10/03/2017 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). Δε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προϋπολογισμός

€ 50.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
NEO Πατρών-Αθηνών 28 (1ος όροφος), 264 41 Πάτρα
Τηλ
2613 611400-1
Φαξ
2610 422978

Δήμητρα Ασημακοπούλου

2613 611428
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/4/2017