Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων

Έχει λήξει Στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας: "Χαμηλή ζώνη λεκάνης Πρεσπών"_GR09RAK0010, "Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Αξιού στο Ν. Φλώρινας (π. Λύγκος) " _ GR09RAK0012, "Χαμηλή ζώνη άνω ρου π. Αλιάκμονα και λίμνη Καστοριάς"__ GR09RAK0007, "Χαμηλή ζώνη μέσω ρου π. Αλιάκμονα (περιοχή Σαρακήνα, Καρπερό)"_ GR09RAK0002 "Αριστερή παρόχθια περιοχή τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, χαμηλή ζώνη Φτελιάς"_ GR09RAK0004 "Πεδιάδα Κοζάνης"_ GR09RAK0005 "Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Πτολεμαΐδας, παραλίμνιες εκτάσεις λιμνών Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών και νότια της λίμνης Βεγορίτιδας"_ GR09RAK0008 "Χαμηλή ζώνη Ξηρολίμνης"_ GR09RAK0006 όπως αυτές παρουσιάζονται στην Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ,

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμοι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περίοδος υποβολής

από 18/4/2017 έως 15/6/2017

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η Δ.Α. δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας ...

Τι χρηματοδοτείται

Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην με αρ. Πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

Προϋπολογισμός

€ 12.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Διοικητήριο - ΖΕΠ, Κοζάνη, 501 00
Τηλ
24610 53900
Φαξ
24610 53969

ΦΩΦΗ ΖΑΓΟΡΙΤΟΥ

2461350933
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/9/2017