Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δευτέρου κύκλου (διδακτορικό)

Έχει λήξει

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει συνολικά 211 θέσεις υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (διδακτορικό) στην Ελλάδα στους παρακάτω 3 επιστημονικούς τομείς: - Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού, - Επιστήμες Ζωής, Υγείας και Διατροφής, - Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί κατά το χρονικό διάστημα από 01-07-2013 έως και 10-01-2015. Η διάρκεια της υποτροφίας ανέρχεται σε 24 διαδοχικούς μήνες κατ' ανώτατο όριο. Η υποτροφία δεν μπορεί να καλύψει διάστημα πέραν του 54ου μήνα από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3685/2008.

Η κατανομή των θέσεων των υποτροφιών αναφέρεται αναλυτικά ανά Επιστημονικό Τομέα και Επιστημονικό Κλάδο στο κείμενο της Πρόσκλησης, στα Σχετικά Αρχεία. 

Σε ποιους απευθύνεται

Oι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι 'Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλων κρατών.

2. Να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της ημεδαπής.

3. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον καλής γνώσης (επίπεδο Β2- βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες) σε μία ξένη γλώσσα.

4. Να είναι υποψήφιοι διδάκτορες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και να έχει οριστεί η Τριμελής Συμβουλευτική τους Επιτροπή το χρονικό διάστημα από 01-07-2013 έως και 10-01-2015.

5. Να μην έχουν σχέση εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας α) στον δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

6. Να μην χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα ή άλλη έρευνα με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

7. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας να επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της πρόσκλησης . Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης του υποτρόφου με το Ι.Κ.Υ.

8. Να μην είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.

9. Να έχουν κατά μέσο όρο εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) την τελευταία τριετία. Σε περίπτωση κατά την οποία ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο μέσος όρος του ατομικού εισοδήματος επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης της τελευταίας τριετίας θα πρέπει να είναι έως του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00 €). Σε ειδικές περιπτώσεις που διαπιστώνονται με αντικειμενικά κριτήρια και πιστοποιητικά και αφορούν σε άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας κλπ, το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση δύναται να εγκρίνει την αύξηση του ορίου του ατομικού συνολικού εισοδήματος επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης κατά 20%.

10. Να μην είναι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εκτός και εάν παραιτηθούν από το συγκεκριμένο επίδομα. 

Περίοδος υποβολής

από 2/5/2017 έως 15/5/2017 (έως τις 18:00)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν έως την 15η Μαίου 2017 και ώρα 18:00, ειδική Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου/πλατφόρμας http://applications.iky.gr με συμπληρωμένα όλα τα πεδία και χωρίς καμία παράλειψη.

Η αίτηση του υποψηφίου συνιστά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια συμμετοχής όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Πρόσκληση.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Ειδικοί όροι συμμετοχής • Δεν εγκρίνεται, για οποιοδήποτε λόγο, αναστολή κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια ...

Τι χρηματοδοτείται

 

Στους υποτρόφους χορηγούνται μεικτά μηνιαία τροφεία ύψους οκτακοσίων δέκα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (816,90 €), στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

Η καταβολή των τροφείων γίνεται σε τριμηνιαία βάση υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και τον κανονισμό του Ι.Κ.Υ. Η αποπληρωμή των τροφείων πραγματοποιείται μετά την κατάθεση των τελικών παραδοτέων.

Προϋπολογισμός

€ 4.136.781,60

 

Ειδικότερα, η εν λόγω συνολική δαπάνη για το έτος 2017 θα ανέλθει σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες, οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (2.757.854,40 €) και για το έτος 2018 σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (1.378.927,20 €), η οποία θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του προϋπολογισμού του ΙΚΥ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

 

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41 , Νέα Ιωνία - Αθήνα, 142 34
Τηλ
210 3726300
Φαξ
210 3221863, 210 3312759, 210 3252468

Τμήμα Διαγωνισμών ΙΚΥ

210 3726350, 210 3726394, 210 3726395, 210 3726397
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/5/2017