Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού

1.2. Αντικείμενο της Δράσης: 1.2.1. Η Δράση αφορά στη διασφάλιση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας. 1.2.2. Τα Ιδρύματα, με βάση τις αποφάσεις των Τμημάτων, εκδίδουν ανοιχτή πρόσκληση προς ωφελούμενους, η οποία τους καλεί να καταθέσουν σχεδιάγραμμα διδασκαλίας για μαθήματα τα οποία ορίζονται από τα Τμήματα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων. 1.2.3. Η πρόσκληση, υπό τους περιορισμούς των παραγράφων 1.3. και 1.4., δύναται να αφορά: - «μαθήματα επιλογής» / «προαιρετικά μαθήματα», «μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής» / «κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα», «σεμιναριακά μαθήματα», - μαθήματα που προσφέρονται σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, - μαθήματα και των δύο εξαμήνων (εαρινό, χειμερινό). 1.3. Ωφελούμενοι της Δράσης: Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος υπό την προϋπόθεση ότι: - έχουν λάβει το διδακτορικό τους τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2007. - δεν κατέχουν θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. - δεν κατέχουν θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης. - δεν κατέχουν θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. 1.4. Ειδικότερα: 1.4.1. Δεν επιτρέπεται η έκδοση πρόσκλησης για διδασκαλία μαθημάτων «κορμού» / υποχρεωτικά. Με τον όρο υποχρεωτικά μαθήματα / μαθήματα κορμού νοούνται εκείνα τα μαθήματα των οποίων η επιτυχής ολοκλήρωση συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου. Σε περίπτωση Τμημάτων με κατευθύνσεις, ως υποχρεωτικά μαθήματα λογίζονται και τα μαθήματα των οποίων η επιτυχής ολοκλήρωση συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου στη συγκεκριμένη κατεύθυνση και άρα δεν είναι επιλέξιμα. 1.4.2. Δεν επιτρέπεται η έκδοση πρόσκλησης για διδασκαλία μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνονται σε Προγράμματα Σπουδών που προβλέπουν την καταβολή διδάκτρων. 1.4.3. Επιτρέπεται η έκδοση πρόσκλησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που διαθέτουν τέλη εγγραφής, αλλά όχι δίδακτρα, υπό την προϋπόθεση ότι τα τέλη εγγραφής δε συνιστούν συγκεκαλυμμένα δίδακτρα. Στην περίπτωση που ένα Ίδρυμα χρησιμοποιήσει διδάκτορες για διδασκαλία μαθημάτων σε ΠΜΣ που προβλέπουν τέλη εγγραφής θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά την ΕΥΔ και να είναι σε θέση να προσκομίσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το ύψος των τελών εγγραφής καλύπτει αποκλειστικά τις δαπάνες εγγραφής του φοιτητή στο Πρόγραμμα. Στην αντίθετη περίπτωση, η ΕΥΔ δύναται να χαρακτηρίσει τη δαπάνη του ωφελούμενου ως μη επιλέξιμη. 1.4.4. Δεν επιτρέπεται η έκδοση πρόσκλησης για την παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 1.4.5. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια περισσότερων του ενός μαθήματος από τον ίδιο διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής. Σε περίπτωση που δεν τηρείται ο όρος, η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και οι ΕΛΚΕ οφείλουν να την ανακτήσουν από τον ωφελούμενο. 1.4.6. Δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία / συνανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος. 1.4.7. Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών κατά την Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και ευθύνες του ωφελούμενου. 1.5. Είδος σύμβασης και ύψος αμοιβής: 1.5.1. Ο ωφελούμενος απασχολείται στο Ίδρυμα ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016). 1.5.2. Το συνολικό κόστος του ωφελούμενου ανέρχεται σε 4.200€ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ). 1.5.3. Πέραν της αποζημίωσης του ωφελούμενου θεωρείται ως επιλέξιμη δαπάνη ποσό έως 400€/ακαδημαϊκό εξάμηνο με παραστατικά για την κάλυψη των δαπανών κίνησης - διανυκτέρευσης του ωφελούμενου (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος) στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του βρίσκεται σε διαφορετικό νομό, ή νησί στις περιπτώσεις των νησιωτικών ιδρυμάτων, από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Ιδρύματος υποδοχής. 1.5.4. Παραδοτέο είναι η υλοποίηση του μαθήματος, η οποία πιστοποιείται βάσει σχετικής βεβαίωσης του Προέδρου του οικείου Τμήματος.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης
 • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
 • Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) πρώην Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
 • Ανωτάτο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Τ.Ε.Ι. Αθηνών
 • Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
 • Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας - Κοζάνης
 • Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
 • Τ.Ε.Ι. Θεεσσαλίας
 • Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
 • Τ.Ε.Ι. Κρήτης
 • Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
 • Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
 • Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Περίοδος υποβολής

από 18/5/2017 έως 30/6/2017

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ" Κοραή 4, Αθήνα 105 64 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 8.560.600

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278008, 210 3278112
Φαξ
210 3278028

Σοφία Φαρμάκη

210 3278113
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/5/2017