Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εγκατάσταση μηχανισμού παρακολούθησης (monitoring mechanism) της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής RIS3 - Συλλογή & επεξεργασία δεικτών

Έχει λήξει

Ο μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης των στρατηγικών RIS3 βασίζεται σε υφιστάμενους μηχανισμούς και υπηρεσίες. Ειδικότερα:

• Η Έκθεση Παρακολούθησης της εθνικής RIS3 εκπονείται βάσει υποδείγματος από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με τη συνδρομή των εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίησή της και αποστέλλεται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού.

• Η Έκθεση Αξιολόγησης της εθνικής στρατηγικής RIS3 θα διενεργηθεί από εξωτερικό αξιολογητή με ευθύνη της ΓΓΕΤ και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στο Συμβούλιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και στο Δίκτυο RIS3 και στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ.

Η βάση του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της στρατηγικής RIS3 είναι η λογική της παρέμβασης και περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

I. α) Μεθοδολογία παρακολούθησης με πλέγμα δεικτών, εκροής και αποτελέσματος, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και το Innovation Union Scoreboard.

β) Μεθοδολογία αξιολόγησης η οποία ελέγχει την ορθότητα ή μη των στρατηγικών επιλογών, του σχεδιασμού και του αντίστοιχου μείγματος πολιτικής, εκτίμηση αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και επιπτώσεων.

II. Μηχανισμό που περιλαμβάνει τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των RIS3 (ΓΓΕΤ, ΕΙΕ / ΕΚΤ, ΕΛΣΤΑΤ, ΟΒΙ)

III. Χρονοδιάγραμμα κατάρτισης των εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Η κατάρτιση των εκθέσεων παρακολούθησης θα γίνεται ετησίως 2017-2023 και θα αναφέρεται στην υλοποίηση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους σωρευτικά.

Σε ποιους απευθύνεται

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ/Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Περίοδος υποβολής

από 19/5/2017 έως 30/6/2017

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 4.425.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα, 115 27
Τηλ
801 11 36 300
Φαξ
210 7473666

Αντωνία Μαλανδράκη

213 1503 645
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/7/2017