Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

Έχει λήξει

Στο πλαίσιο της γεωργοπεριβαλλοντικής-κλιματικής δράσης, οι δικαιούχοι ενισχύονται προκειμένου να εφαρμόσουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης/παρεμπόδισης σύζευξης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), φιλοπεριβαλλοντική μέθοδο φυτοπροστασίας που βασίζεται στη χρήση φερομονών φύλου για την αντιμετώπιση των εντόμων καρπόκαψα, ανάρσια και φυλλοδέτη που συνιστούν εχθρούς των επιλέξιμων στο πλαίσιο της δράσης καλλιεργειών. Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι δενδρώδεις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας και εκκινούν από την 1η Φεβρουαρίου 2017.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιούχοι της δράσης δύνανται να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Περίοδος υποβολής

από 3/7/2017 έως 31/7/2017

Προκειμένου να ενταχθούν στη δράση, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στήριξης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει μηχανογραφικά την υλοποίηση των δράσεων του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020. Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον διαδικτυακό τόπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018Registration/ και, αντίστοιχα, η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον διαδικτυακό τόπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018/. Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης στήριξης θα υπάρχει αναρτημένη σε ηλεκτρονική μορφή στον ως άνω διαδικτυακό τόπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018Registration/

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας της δράσης διακρίνονται σε κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων και κριτήρια ...

Τι χρηματοδοτείται

Η οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης χορηγείται ετησίως στους δικαιούχους ανά εκτάριο (Ha) ενταγμένης γεωργικής έκτασης (1 εκτάριο (Ha) = 10 στρέμματα), προκειμένου να τους αποζημιώσει για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης. Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 387 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής και στα 454 € ανά Ha ετησίως για τα τελευταία τρία έτη εφαρμογής, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται στα 14 € ανά Ha ετησίως.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (EYE ΠΑΑ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα
Τηλ
210 5275204, 210 5275220, 210 5275102
Φαξ
210 5275268

Καλ. Βακάκη

210 5275033
  

Μιχάλης Ζήνας

210 5275032
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/8/2017