Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κέντρα Διανομής Χανίων ΙΙ και διπλή καλωδιακή γραμμή Χανίων ΙΙ – Υποσταθμού Χανίων

Έχει λήξει

Νέο κέντρο διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV κλειστού τύπου G.I.S Χανίων ΙΙ (μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία του Κ/Δ). Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδίων 150kV Μόνωσης XLPE και καλωδίου ΠΙΛΟΤ για τη διπλή διασυνδετική γραμμή Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ – Κ/Δ ΧΑΝΙΑ ΙΙ.

Τα Κέντρα Διανομής (Κ/Δ) αποτελούν υποσταθμούς υποβιβασμού της τάσης με αμιγώς υπόγειο εισερχόμενο και εξερχόμενο δίκτυο. Συγκεκριμένα, παραλαμβάνουν ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο Υψηλής Τάσης (150 kV) μέσω καλωδιακών γραμμών 150 kV μετασχηματίζοντας τη σε χαμηλότερο επίπεδο Μέσης Τάσης (20 kV), ώστε να διανεμηθεί στη συνέχεια προς τους τελικούς καταναλωτές μέσω του δικτύου διανομής της ευρύτερης περιοχής εξυπηρέτησης του Κ/Δ.

Σε ποιους απευθύνεται

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

Περίοδος υποβολής

από 12/7/2017 έως 20/10/2017

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56, ΑΘΗΝΑ 115 27, τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 10.274.245

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300
Φαξ
210 7473666

Γεωργία Σούμπαση

213 1503650
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/10/2017