Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απόβλητων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Ολοκλήρωση της επέκτασης και δημιουργία νέων υποδομών διάθεσης αστικών αποβλήτων όπως: Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) μη συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών ΜΕΑ, Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) ή/και Σταθμοί Μεταφόρτωσης (ΣΜΑΥ) συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων, Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και τωνβοηθητικών εγκαταστάσεων, αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων και ΧΥΤ στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) και απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης προκειμένου να εγκατασταθούν οι μονάδες.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Αναπτυξιακή ΑΕ Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  • Δήμοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και φορείς που αναλαμβάνουν αρμοδιότητες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ του ΣΔΕ
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και φορείς που αναλαμβάνουν αρμοδιότητες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ του ΣΔΕ
  • Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης

Περίοδος υποβολής

από 6/9/2017 έως 31/8/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ηροδότου 28, Κομοτηνή 691 32 τις ώρες 09:00 έως 14:59, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Τι χρηματοδοτείται

Οι εργασίες συντήρησης υφιστάμενων μονάδων ανάκτησης και διάθεσης αστικών αποβλήτων δεν είναι επιλέξιμες.

Προϋπολογισμός

€ 23.773.882

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ηροδότου 28, 691 00 Κομοτηνή
Τηλ
25313 52300, 25310 82080, 25310 81289
Φαξ
25310 81601

Κατερίνα Τσοκαταρίδου

25313 52324
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/9/2017

Περιοχή μελών