Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου

Έχει λήξει

Σύνταξη καταλόγου για τα εισβλητικά είδη που υπάρχουν στη χώρα και για όσα εισβλητικά είδη υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να εισαχθούν άμεσα, περιγραφή των διαδρομών εισόδου και των μέσων εξάπλωσής τους, εκτίμηση του κινδύνου που αποτελούν για τη χλωρίδα και την πανίδα της χώρας και ικανοποίηση άλλων σχετικών απαιτήσεων του ευρωπαϊκού Κανονισμού EU 1143/2014 για τα ξενικά είδη.

Σε ποιους απευθύνεται

Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων – Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Περίοδος υποβολής

από 1/11/2017 έως 2/3/2018

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, εξαιτίας εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης, στις περιπτώσεις που η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων διενεργείται με άμεση αξιολόγηση. Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω του ΟΠΣ, με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης του κάθε δικαιούχου ή και μέσω των ιστοσελίδων www.espa.gr και http://www.ymepperaa.gr/.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 150.000

Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας (ιστοσελίδας του ΕΠ).

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη - Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα
Τηλ
213 2142200
Φαξ
210 6920437

Νικόλαος Πασσάς

213 2142202
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/3/2018

Περιοχή μελών