Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης και της βελτιστοποίησης των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας στο εμπόριο

Έχει λήξει

Προσαρμογή των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εμπορική δραστηριότητα - ανεξάρτητα από τον κλάδο της οικονομίας στον οποίο εντάσσονται καθώς και των εργαζομένων που επιθυμούν να απασχοληθούν στο εμπόριο, για την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις εμπορικές πωλήσεις. Περιλαμβάνονται ενέργειες, ενδεικτικά, όπως:

  • Ψηφιακές γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία για το πέρασμα από το παραδοσιακό εμπόριο στην ψηφιακή εποχή και το e-εμπόριο καθώς και αυτών που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας στο εμπόριο.
  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής καθοδήγησης σε εργαζομένους.
  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης σε 7.000 ωφελούμενους στα ευρύτερα θεματικά πεδία του ηλεκτρονικού επιχειρείν και των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.
  • Ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Περίοδος υποβολής

από 30/11/2017 έως 27/4/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56, ΑΘΗΝΑ 11527 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 9.630.001

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300
Φαξ
210 7473666

Σπυριδούλα Σπηλιοπούλου

213 1503648
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/4/2018

Περιοχή μελών