Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

Έχει λήξει

Κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων 5.000 ωφελουμένων οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή λιμένα ή ξηράς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων της ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς, όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/Α/23-2-2017) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. πρωτ. οίκ. 20303/383/2017 (ΦΕΚ 1623/Β/11-5-2017), όπου και ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής, οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΜΦ. Περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες ενέργειες:

  • Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης βασισμένες σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους.
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, του Δημόσιου (ΕΟΠΠΕΠ) ή άλλου διαπιστευμένου φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ)  κατά ISO/IEC 17024, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, και η οποία χορηγείται μετά την παρακολούθηση του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς.
  • Ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για την ευρεία ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τη δημοσιότητα της Πράξης. Η Πράξη δύναται να υλοποιηθεί αποκλειστικά με ανάθεση σε τρίτους μέσω ανοιχτής δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου (ίση μεταχείριση υποψηφίων αναδόχων, διαφάνεια, δημοσιότητα της διαδικασίας, αναλογικός χαρακτήρας του ανταλλάγματος του αναδόχου, αρχή του πραγματικού ανταγωνισμού).

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Περίοδος υποβολής

από 30/11/2017 έως 28/2/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56, ΑΘΗΝΑ 115 27 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 6.500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300
Φαξ
210 7473666

Ανδριάνα Μαρίνου-Ξύδη

213 1053780, 213 1503776
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/3/2018

Περιοχή μελών