Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας - Β' κύκλος

Έχει λήξει

Ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και προώθηση της αριστείας μέσω της υποστήριξης ερευνητικών υποδομών εθνικής εμβέλειας που συμβάλλουν στην διαμόρφωση ελκυστικού περιβάλλοντος για την έρευνα στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας την ανοιχτή πρόσβαση των χρηστών σε αυτές, καθώς και τη δικτύωση και της συνεργασία τους με αντίστοιχες υποδομές στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Προτάσεις από Ερευνητικές Υποδομές (ΕΥ) με συγκεκριμένο προϋπολογισμό για την προπαρασκευαστική φάση ανάπτυξης, πρώιμα στάδια ή πιλοτική λειτουργία της υποδομής, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικού έργου, πιθανή αναβάθμιση του εξοπλισμού, εφόσον απαιτείται, καθώς και δραστηριότητες δικτύωσης και ενίσχυσης της πρόσβασης και ικανότητας διακυβέρνησης της υποδομής.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Πανεπιστήμιο Πάτρας
  • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Περίοδος υποβολής

από 22/12/2017 έως 25/5/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56, ΑΘΗΝΑ 11527 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 20.000.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300
Φαξ
210 7473666

Ελένη Ζώγγου

213 1503784
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/5/2018