Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

3η Προκήρυξη για επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης στην Περιφέρεια Ηπείρου

Δημιουργία νέων ή/και η αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων αστικών υπαίθριων χώρων με σκοπό να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κοινωνικές, λειτουργικές και περιβαλλοντικές ανάγκες των πόλεων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η χρηματοδότηση παρεμβάσεων βελτίωσης της λειτουργικότητας του αστικού χώρου, ορθολογικής διαχείρισης του ελεύθερου δημόσιου χώρου, δημιουργίας χώρων πρασίνου (όπως μητροπολιτικά πάρκα) στα πυκνοδομημένα αστικά κέντρα, προστασίας και ανάδειξης των ιστορικών κέντρων.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμος Ιωαννιτών

Περίοδος υποβολής

από 15/1/2018 έως 31/8/2018 (ώρα 14:00 )

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αναφέρεται αποκλειστικά σε παρεμβάσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός περιοχών ...

Προϋπολογισμός

€ 6.000.000

Η Δ.Α. δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το 150% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, 452 21 Ιωάννινα
Τηλ
26513 60500
Φαξ
26513 60550

Κωνσταντίνος Τζιάλλας

26513 60521
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/5/2018