Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Μείωση της ρύπανσης του νερού από τη γεωργική δραστηριότητα

Έχει λήξει

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γεωργούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης, και αφορά στην ενίσχυσή τους για την κάλυψη δαπαπνών που υλοποιούν με στόχο να μειώσουν τη ρύπανση του νερού από τη γεωργική δραστηριότητα, η οποία προκαλείται τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Εφαρμόζεται σε 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης και σε 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων (βλ. Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία). Επιλπλέον η δράση εφαρμόζεται σε αρδευόμενα αγροτεμάχια με:

 •  αροτραίες καλλιέργειες (δέσμευση Α, Β και Δ)
 •  συγκεκριμένες μόνιμες καλλιέργειες ανά περιοχή παρέμβασης (δέσμευση Γ)

Οι επιλέξιμες καλλιέργειες ανά δέσμευση, περιγράφονται αναλυτικά στο αρχείο excel «Επιλέξιμο Φυτικό Κεφάλαιο για τη δράση 10.1.04», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ εδώ και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ.

Σε ποιους απευθύνεται

Γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης

Περίοδος υποβολής

από 15/1/2018 έως 15/2/2018

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).
Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον διαδικτυακό τόπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον διαδικτυακό τόπο https://p2.dikaiomata.gr/M1014/. Εγχειρίδια Οδηγιών για την εγγραφή και την συμπλήρωση-υποβολή της αίτησης στήριξης θα υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στους διαδικτυακούς αυτούς τόπους.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η δράση εφαρμόζεται σε 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες σε 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων (βλ. Πρόσκληση - Ενότητα 1.3.1 στα Σχετικά αρχεία).

Όροι και προϋποθέσεις

Τα κριτήρια επιλέξιμότητας των δικαιούχων γεωργών και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αναφέρονται ...

Τι χρηματοδοτείται

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για:

 • την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν
 • το πρόσθετο κόστος που συνίσταται:
  • στο κόστος των φυτών εδαφοκάλυψης για τα υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8% για τους δικαιούχους της δέσμευσης Α «Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης»
  • στο κόστος της χλωράς λίπανσης με φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δένδρων για τους δικαιούχους της δέσμευσης Γ «Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δεντροκαλλιέργειες»
  • στο κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων τρεις φορές κατά τη διάρκεια της πενταετίας για τους δικαιούχους που αναλαμβάνουν τη δέσμευση Γ
  • για το κόστος συναλλαγής που συνίσταται στην κατάρτιση του «Σχεδίου Διαχείρισης Εισροών» (ΣΔΕ) για τους δικαιούχους που αναλαμβάνουν τη δέσμευση Γ «Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δεντροκαλλιέργειες».

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται ανά Δέσμευση και αναφέρεται στην Πρόσκληση Ενότητα 1.6 (βλ. Σχετικά αρχεία)

Προϋπολογισμός

€ 200.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Τμήμα Προστασίας Φυσικών Πόρων από Αγροτικές Δραστηριότητες
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19, 112 53 Αθήνα
Τηλ
210 2124000
Φαξ
210 8663496

Γ. Ράπτη

210 2128178
  

Ε. Παπαδοπούλου

210 2128177
  

Μ. Γκιλάκης

210 2128182
  

Γ. Δενδρινός

210 2128209
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Διεύθυνση
Αχαρνών 2, 104 38 Αθήνα
Τηλ
1540
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/2/2018