Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων

Έχει λήξει

Ενίσχυση για την υλοποίηση επενδύσεων σε: α) ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό για καλλιέργειες εσπεριδοειδών (αντιπαγετικοί ανεμομείκτες), β) ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και ροδιάς, γ) ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχή για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου και δ) ενεργητικά συστήματα για την συνδυαστική προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή  για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες παραγωγών, με την προϋπόθεση ότι είναι ενεργοί γεωργοί. Οι ομάδες παραγωγών είναι επιλέξιμες μόνο για τα ενεργητικά συστήματα για την προστασία της καλλιέργειας των εσπεριδοειδών από τον παγετό.

Περίοδος υποβολής

από 23/4/2018 έως 9/10/2018

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαιώμα ένταξης έχουν όσοι έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και ...

Τι χρηματοδοτείται

Ενισχύονται δαπάνες εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας ως ακολούθως:

  • η προμήθεια καινούργιων συστημάτων ηλεκτρικών αντιπαγετικών ανεμιστήρων για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό
  • η προμήθεια καινούργιων συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι
  • η προμήθεια καινούργιων συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από τη βροχή
  • η προμήθεια καινούργιου συνδυαστικού συστήματος προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή
  • η προμήθεια καινούργιου αντιχαλαζικού διχτυού για τοποθέτησή του σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι
  • η προμήθεια καινούργιων αντιχαλαζικού διχτυού και αντιβρόχινης μεμβράνης για τοποθέτησή τους σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή
  • η προμήθεια καινούργιας αντιβρόχινης μεμβράνης για τοποθέτησή της σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από τη βροχή
  • γενικές δαπάνες, όπως δαπάνες συμβούλων και μηχανικών, συνδεόμενες με τις παραπάνω δαπάνες.

Οι προμήθειες των ανωτέρω περιλαμβάνουν την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση των επιλέξιμων δαπανών. Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ανέρχεται στο 80% και των Συλλογικών Σχημάτων Γεωργών στο 100%.

Προϋπολογισμός

€ 12.500.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μεσογείων 45, 115 10 Αθήνα
Τηλ
210 5275100
Φαξ
210 5275124

Δ/νση Μελετών και Εφαρμογών ΕΛΓΑ

 
  

Στ. Καουκάκης

210 7490557
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/10/2018