Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

ERA-NETS 2018 - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Επιχορήγηση ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις

Έχει λήξει

Ο βασικός στόχος των σχημάτων ERA-NETS στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) είναι να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ φορέων διαφορετικών κρατών μελών και συνδεδεμένων κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες. Με τον όρο «ερευνητικές δραστηριότητες» που διεξάγονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εννοούνται τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, μέρος των προγραμμάτων αυτών ή παρόμοιες πρωτοβουλίες. Συνήθως, αυτές οι δραστηριότητες:

 • είναι στρατηγικά προγραμματισμένες,
 • εκτελούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο,
 • χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται από εθνικούς δημόσιους Οργανισμούς ή από δομές που συνδέονται στενά με, ή έχουν, οριστεί από τις δημόσιες αρχές.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων
 • Επιχειρήσεις
 • Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται είτε ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε ως επιχειρήσεις οι οποίοι θα έχουν επιτυχώς συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης της Κοινής Ευρωπαϊκής Προκήρυξης.

Περίοδος υποβολής

από 14/6/2018 έως 18/7/2018 (ώρα 16.00)

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στη διεύθυνση: http://www.ependyseis.gr κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Προϋπολογισμός έργωνΟ επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ανέλθει έως τα 100.000 ευρώ ...

Τι χρηματοδοτείται

 • Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης
 • Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ
 • Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία

Προϋπολογισμός

€ 2.600.000

Αναλυτικά:

 • Αττική: 1.200.000 ευρώ
 • Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Βορ. Αιγαίο: 700.000 ευρώ
 • Ανατ. Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα: 620.000 ευρώ
 • Νότιο Αιγαίο: 80.000 ευρώ

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
210 7458000
Φαξ
210 7702720

Παρασκευή Αφεντάκη

213 1300112
Για EURONANOMED III, ERANETMED 

Σοφία Δημητροπούλου

213 1300187
Για TRANSCAN-2 

Μαρία Γκιζελή

213 1300119
Για FET Flagships Graphene Flagship & Human Brain Project (FLAGERA) 

Παναγιώτα Σταυροπούλου

213 1300163
Για ERA.Net RUS PLUS Call (2017) – Innovation 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/7/2018

Περιοχή μελών