Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποδομές εγγείων βελτιώσεων

Επενδύσεις που στοχεύουν στη μείωση των απωλειών των αρδευτικών υποδομών, στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, στη χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, στη συγκράτηση των χειμερινών απορροών και στη διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες, στην αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης και στην αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων, στην καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού και στη μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας.

Βελτίωση ή αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, ταμίευση χειμερινών απορροών (λιμνοδεξαμενές, φράγματα), βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών,  χρήση ανακυκλωμένου νερού στις αρδεύσεις και τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
  • Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Περίοδος υποβολής

από 10/5/2018 έως 31/8/2018

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στήριξης περιγράφεται στην πρόσκληση και στα συνοδευτικά της αρχεία.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και προϋποθέσεις συμετοχής περιγράφονται στυην πρόσκληση και στα συνοδευτικά της αρχεία.

Τι χρηματοδοτείται

Δαπάνες που αφορούν τη μελέτη και την κατασκευή των έργων (συμπεριλαμβανομένων και των άλλων δαπανών που απαιτούνται, όπως απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις, δαπάνες Οργανισμών Κοινής Ωφελείας).

Προϋπολογισμός

€ 180.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (EYE ΠΑΑ)
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα
Τηλ
210 5275204, 210 5275220, 210 5275102
Φαξ
210 5275268

Κ. Πάντσιου

210 5275110
  

Χ. Ματσούκα

210 5275111
  

Τ. Κατσαρού

210 5275136
  

Δ. Θεοδώρου

210 5275133
  

Μ. Κολοκυθά

210 5275010
  

Φ. Κολοβός

210 5275131
  

E. Κυρίτση

210 5275130
  

Α. Κουρτέσης

210 5275137
  

Κ. Ψυχουντάκης

210 5275003
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/5/2018