Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και καταπολέμηση διακρίσεων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Βέροιας

Παρεμβάσεις που εντάσσονται στην εγκεκριμένη «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΣΒΑΑ) του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, Δήμου Βέροιας. Ενέργειες που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στον περιορισμό των διακρίσεων που υφίστανται οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού στη καθημερινή τους διαβίωση. Ειδικότερα πρόκειται να ενισχυθεί η λειτουργία του μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες του Σωματείου φίλων ΚΕΜΑΕΔ μέσα από την ανάπτυξη δύο δράσεων: 1) Οργάνωση σεμιναρίων (σε ήδη υφιστάμενο χώρο του κέντρου – γυμναστήριο) με σκοπό την βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης των ΑμΕΑ και 2) Η συνέχεια και ολοκλήρωση μιας προσπάθειας που έχει ξεκινήσει από το 2014 και αφορά την δημιουργία βιβλίου μαγειρικής για ανάπηρους.

Σε ποιους απευθύνεται

Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας

Περίοδος υποβολής

από 30/3/2018 έως 29/6/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λεωφ. Γεωργικής Σχολής
65 Πυλαία, Θεσσαλονίκη 570 01, τις ώρες 09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Ημαθίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 122.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, 570 01 Πυλαία - Θεσσαλονίκη
Τηλ
2313 321700
Φαξ
2313 321701-2

Ελένη Λεμονή

2313 321748
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/5/2018