Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους στην περιοχή παρέμβασης ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς ανέργους με στόχο τη στήριξη και προώθηση της αυτοαπασχόλησης, ώστε να υλοποιήσουν με γρήγορους ρυθμούς το επιχειρηματικό τους σχέδιο, με την παράλληλη επίλυση οργανωτικών, διαχειριστικών και στρατηγικών προκλήσεων που υπεισέρχονται στη διαδικασία δημιουργίας επιχείρησης. Η πρόσκληση απευθύνεται σε δύο ομάδες στόχους ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Η πρώτη ομάδα ανέργων αφορά τον τομέα του τουρισμού και θα υλοποιηθούν δράσεις συμβουλευτικής σε θέματα επιχειρηματικότητας, εξειδικευμένης κατάρτισης και πιστοποίησης. Η δεύτερη ομάδα ανέργων αφορά νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων. Πρόκειται για μια προσπάθεια να υλοποιηθούν δράσεις με στόχο την ανάσχεση του φαινομένου brain drain και θα υλοποιηθούν δράσεις συμβουλευτικής σε θέματα ατομικής ανάπτυξης και βελτίωσης επαγγελματικού προφίλ των ωφελουμένων, ανάπτυξης προτύπων εκπαιδευτικών πακέτων, εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, ψηφιακής οικονομίας, κυκλικής οικονομίας, πιστοποίησης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων
  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής

από 20/4/2018 έως 20/6/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία, Θεσσαλονίκη 570 01 τις ώρες 09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 638.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, 570 01 Πυλαία - Θεσσαλονίκη
Τηλ
2313 321700
Φαξ
2313 321701-2

Ελένη Λεμονή

2313 321748
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/5/2018