Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Βόρεια Πελοπόννησο μέσω του LEADER

Υποδράση 19.2.4.1: Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Υποδράση 19.2.4.2: Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία).

Υποδράση 19.2.4.3: Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές).

Υποδράση 19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Υποδράση 19.2.4.5: Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).

Υποδράση 19.2.4.6: Στήριξη για επενδύσεις που στοχεύουν στη μετεγκατάσταση κτιρίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εξαιρουμένων του εκσυγχρονισμού και της αύξησης παραγωγικής ικανότητας των εγκαταστάσεων.

Υποδράση 19.2.5.1: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
 • Iδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.
 • Η ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ή μέλος αυτής.
 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μέσα ή κοντά σε οικισμούς (υποδράση 19.2.4.6)

Περίοδος υποβολής

από 2/5/2018 έως 10/7/2018

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. Ο.Τ.Α., στη διεύθυνση Λεβίδι Αρκαδίας, ΤΚ 22002. Το σύνολο των απαραίτητων και τυχόν άλλων πρόσθετων δικαιολογητικών για κάθε υποδράση αναφέρονται στους σχετικούς Πίνακες του παραρτήματος στα συνημμένα της παρούσας πρόσκλησης (βλ. Οδηγό διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης). Η ΟΤΔ έχει την δυνατότητα να ζητήσει, σε πρωτότυπο, ένα δικαιολογητικό για το οποίο αμφιβάλει για την γνησιότητά του, ή τα σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή, στο αρχικό λογισμικό που παρήχθησαν.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όλη η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Βόρειας Πελοποννήσου (Νομός Κορινθίας και τμήματα των Νομών Αργολίδας και Αρκαδίας).

Όροι και προϋποθέσεις

• Τα έργα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο εφαρμοστέο Ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την ...

Τι χρηματοδοτείται

 • Δαπάνες για απόκτηση γης
 • Δαπάνες απαλλοτριώσεων
 • Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων
 • Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις
 • Αξιοποίηση διαδικτύου
 • Συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων-προσώπων σε εκδηλώσεις
 • Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Λοιπός εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός ΑΠΕ
 • Μελέτες/ Έρευνες
 • Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Διαμόρφωση χώρων
 • Μελέτες έρευνας αγοράς, μάρκετινγκ προώθησης προϊόντων
 • Προβολή - προώθηση
 • Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
 • Δημιουργία ντοκιμαντέρ
 • Διεξαγωγή ημερίδων εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής
 • Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού
 • Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα
 • Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού
 • Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων
 • Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών
 • Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων
 • Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου
 • Δαπάνες υποβολής φακέλου
 • Δαπάνες τεχνικής στήριξης κατά την υλοποίηση του έργου

Προϋπολογισμός

€ 2.500.000

Αναλυτικά:

 • Υποδράση 19.2.4.1:  400.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.4.2:  400.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.4.3:  400.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.4.4:  200.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.4.5:  600.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.4.6:  300.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.5.1:  200.000 ευρώ

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου – ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
220 02 Λεβίδι Αρκαδίας (όπισθεν παλαιού Δημαρχείου)
Τηλ
27960 22051-2
Φαξ
27960 22050

Ευανθία Λιάκου, Αντώνιος Παπαδημητρίου, Γεώργιος Κωστούρος

27960 22051-2
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/5/2018