Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Ημαθία μέσω του LEADER

Υποδράση 19.2.4.2: Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.α.)

Υποδράση 19.2.4.3: Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.α.)

Υποδράση 19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Υποδράση 19.2.4.5: Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
 • Ιδιωτικοί συλλογικοί φορείς ή/και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται στο τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.
 • Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. ή μέλος αυτής.

Περίοδος υποβολής

από 30/4/2018 έως 16/7/2018

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., Θεσσαλονίκης 46, 591 31 ΒΕΡΟΙΑ, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης και έως ώρα 14:00.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Ημαθίας

Η περιοχή εφαρμογής περιλαμβάνει το σύνολο των Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, εκτός από τα πολεοδομικά συγκροτήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας, τα οποία ξεπερνούν σε πληθυσμό τις 15.000 κατοίκους.

Τι χρηματοδοτείται

 • Έργα δημιουργίας, βελτίωσης (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αναβάθμισης), ή επέκτασης των προσφερόμενων βασικών υπηρεσιών (παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ.) και αθλητικών υποδομών (χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων, ποδηλατοδρόμων, κλπ), με την εξαίρεση των υπηρεσιών αναψυχής και πολιτισμού.
 • Έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν/στοχεύουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας, δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, όπως επίσης και δημόσιες υποδομές που κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρους.
 • Πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή/διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα.
 • Έργα μελετών και υπηρεσιών που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά (μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια, κλπ.), έργα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων, καθώς και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Προϋπολογισμός

€ 1.520.000

Αναλυτικά:

 • Υποδράση 19.2.4.2: 720.000 € 
 • Υποδράση 19.2.4.3: 280.000 €
 • Υποδράση 19.2.4.4: 190.000 €
 • Υποδράση 19.2.4.5: 330.000 €

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναπτυξιακή Ημαθίας ΑΕ ΟΤΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Θεσσαλονίκης 46, 591 31 Βέροια
Τηλ
2331 020809
Φαξ
2331 020271

Έλενα Ατσάλου, Θανάσης Καραγιάννης, Μιχάλης Ελευθεριάδης

2331 020809
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/5/2018