Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Σέρρες μέσω του LEADER - Βιωσιμότητα των δασών

Υπο-δράση 19.2.4.1: Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια (ενδεικτικά: διευθετήσεις χειμάρρων, έργα αντιστήριξης πρανών, ενέργειες ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων).

Υπο-δράση 19.2.4.2: Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών.

Υπο-δράση 19.2.4.3: Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές).

Υπο-δράση 19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ενδεικτικές ενέργειες: ενίσχυση πολιτιστικών φορέων για την διεξαγωγή εκδηλώσεων (καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, φεστιβάλ, εκθέσεις και άλλες παρόμοιες πολιτιστικές δραστηριότητες), προβολή της άυλης κληρονομιά οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων των εθίμων και της χειροτεχνίας της λαϊκής παράδοσης.

Υποδράση 19.2.5.1: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Υποδράση 19.2.6.1.1: Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, όπως: Δασικές πυρκαγιές, παθογόνοι οργανισμοί, πλημμυρικά φαινόμενα. Ενδεικτικά: Έργα αποτροπής της διάβρωσης και συγκράτησης των επιφανειακών ρεόντων υδάτων, κατασκευή και βελτίωση προστατευτικών υποδομών, κατασκευή υποδομών παρακολούθησης των δασών, ειδικοί δασοκομικοί χειρισμοί που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης των ανωτέρω απειλών.

Υποδράση 19.2.6.1.2: Αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. Έργα για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα ή υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους, κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα
 • Iδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται σε κάθε τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ
 • Η ΟΤΔ ή μέλος αυτής.

Περίοδος υποβολής

από 27/4/2018 έως 16/7/2018

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ www.opsaa.gr/RDIIS συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/ έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr, στον σύνδεσμο Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ. Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε υποδράσης αναφέρονται στους σχετικούς Πίνακες του παραρτήματος  στα συνημμένα της παρούσας πρόσκλησης (βλ. Οδηγό διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης). Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη διεύθυνση Μεραρχίας 67, 621 00 Σέρρες.

 

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Σερρών

Όλη η περιοχή παρέμβασης του τοπικού Προγράμματος.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, παρουσιάζονται στο αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης.

Τι χρηματοδοτείται

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 • Διαμόρφωση χώρων
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Λοιπός εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός ΑΠΕ
 • Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων
 • Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες που σχετίζονται με εκτέλεση του έργου
 • Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας
 • Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού
 • Δαπάνες για απόκτηση γης
 • Δαπάνες απαλλοτριώσεων
 • Αξιοποίηση διαδικτύου
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις
 • Διεξαγωγή ημερίδων εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής
 • Συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων - προσώπων σε εκδηλώσεις
 • Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων
 • Δημιουργία ντοκιμαντέρ
 • Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα
 • Παραγωγή - αγορά εκθεσιακού υλικού
 • Έρευνα - καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων
 • Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών, Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων

Προϋπολογισμός

€ 1.150.000

Αναλυτικά:

 • Υποδράση 19.2.4.1:    80.000
 • Υποδράση 19.2.4.2:  100.000
 • Υποδράση 19.2.4.3:  560.000
 • Υποδράση 19.2.4.4:  100.000
 • Υποδράση 19.2.4.5:    50.000
 • Υποδράση 19.2.5.1:  180.000
 • Υποδράση 19.2.6.1.1: 40.000
 • Υποδράση 19.2.6.1.1: 40.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΕ ΟΤΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μεραρχίας 67, 621 00 Σέρρες
Τηλ
210 5275100
Φαξ
210 5275124

Ελένη Τριανταφύλλου

23210 64402-3
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ιωάννης Λελέκης
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Πυλαία - Θεσσαλονίκη, 570 01
Τηλ
2313 321754
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
Δέσποινα Ρακιτζή
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
Τηλ
210 5275228
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/5/2018